Samen Werkt Beter heeft toekomst!

Gepubliceerd op 2 juni 2020

Tijdens het overleg van 12 februari stonden de bestuurders stil bij het functioneren van Samen Werkt Beter. Gezamenlijke conclusie: een bestuurlijk overlegplatform van maatschappelijke organisaties en overheden blijft nodig. De komende jaren staan Overijssel nog grote maatschappelijke opgaven te wachten, waar alle SWB-partijen hun eigen ambities en rol in hebben. Het is belangrijke elkaars ambities te kennen en te bespreken op welke wijze we opgaven kunnen realiseren. Elke partij heeft haar eigen verantwoordelijkheid en achtergrond. Het is niet erg dat het zo nu en dan schuurt in SWB. De verhoudingen zijn goed en dan kan een stevige discussie geen kwaad. De partners bevestigen de noodzaak om elkaar tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen en elkaar niet te verrassen.

Het akkoord van 2013 blijft een belangrijke basis, maar het vraagt wel actualisatie. Zo lijkt het zinvol om het thema leefbaarheid aan de agenda van SWB toe te voegen.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof: zoeken naar balans in schaal en ambities

De provincie informeerde de partners over de aanpak voor de stikstofproblematiek die uit 5 schakels bestaat. Deze toelichting gaat nader in op de gebiedsgerichte aanpak. Dit vraagt een aanpak met een stip op de horizon voor de lange termijn (100% doelbereik Natura 2000). De provincie richt de gebiedsgerichte aanpak voorlopig op tussendoelen voor 2030. De ambitie is om de natuurdoelen te verbinden met andere opgaven. Daarbij is het zoeken naar de juiste schaalgrootte van de aanpak. De gedachten gaan nu uit naar een aanpak in 6 gebieden waar de provincie zogeheten gebiedstafels voor wil inrichten. Veel zal nog moeten worden uitgewerkt. De partners ondersteunen deze aanpak. Zij benadrukken dat het wel belangrijk is om de ambities goed te bepalen en kaders te stellen. Het kan een keuze zijn om bepaalde ambities buiten de gebiedsgerichte aanpak te houden. Daarnaast hechten de partners er aan dat de huidige gebiedsprocessen kunnen door gaan, ook moeten we deze processen niet belasten/vermengen met extra opgaven. Tegelijkertijd erkent iedereen dat we samenloop niet helemaal vóór kunnen zijn. Die moeten we dan ook richten op het benutten van ‘quick wins’. Niet alleen kijken naar de opgaven voor de gebieden maar ook naar de behoefte die in de gebieden zelf leeft, want er moet ook ruimte zijn voor het proces van onderop. De provincie wil de opgaven en behoeften in de gebiedsgerichte aanpak goed in beeld brengen en op elkaar afstemmen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde aanpak en de partners willen daar graag een bijdrage aan leveren.

bodemgebruik Nederland

Zorgen over leefbaarheid in de raden van Dinkelland en Tubbergen

De heer Volmerink gaf een toelichting op de moties die in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn aangenomen over de stikstofproblematiek. De raden zijn van mening dat de landbouw een deel van de oplossing kan bieden. In de moties roepen op niet tot gedwongen opkoop van agrarische bedrijven over te gaan, maar in te zetten op innovatie en inzet van bronmaatregelen om te komen tot verlaging van de stikstofdepositie. De SWB-partners tonen begrip voor de moties. Ook zij vinden verlaging van de depositie is noodzakelijk en daarbij moeten alle maatregelen worden beschouwd. Maar het is belangrijk om ook de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied te bewaken. Met de gemeenten zijn ook de partners van mening dat we moeten voorkomen dat een gebied economisch leegloopt. Gedeputeerde Ten Bolscher wil ook zoveel mogelijk agrarische bedrijven in Overijssel behouden, want zij vormen de basis voor een leefbaar en vitaal platteland.

Rijk en provincies ontwikkelen een gezamenlijke Bossenstrategie

Als eerste stap hiervoor hebben zij de gezamenlijke ambities en doelen op hoofdlijnen beschreven. Gedeputeerde Ten Bolscher licht toe dat de provincie dit zal uitwerken in concrete plannen en dat hij de partners van SWB hier graag wil bij betrekken. De partners dringen er op aan niet eendimensionaal in te zetten op uitbreiding van het bosareaal. Er is grote behoefte aan versterking van landschap. De bossenstrategie kan hier aan bijdragen. Daarnaast leeft bij de partners behoefte aan inzicht in de financiële kaders van de bossenstrategie. Vooral ook particuliere grondeigenaren hebben behoefte aan informatie hierover.

Wat is eigenlijk het probleem van stikstof voor de natuur?

Er gaan veel verhalen over stikstof rond en het is van belang om feiten van fictie te scheiden. Daarom heeft SWB Wageningen University & Research uitgenodigd voor een toelichting op hun Memo ‘Inzichten stikstofdepositie op natuur’ (https://www.wur.nl/nl/nieuws/Studie-naar-stikstofdepositie-en-natuur.htm). Edo Gies en Hans Kros lichtten toe wat stikstof betekent voor vermesting en verzuring voor natuurgebieden en –bodems. Daarbij gingen zij in op kritische depositiewaarden, verspreidingskenmerken, de emissiedichtheid in Europa (Nederland steekt met kop en schouders boven de rest van Europa uit), het aandeel landbouw en de maatregelen die je zou kunnen nemen.

Voor deze toelichting had SWB ook leden van het landbouwcollectief uitgenodigd en daar hebben 3 vertegenwoordigers gebruik van gemaakt (1 van de vakbond voor pluimveehouders en 2 van de vakbond voor melkveehouderijbedrijven). Doordat het primaire doel gericht was op informatie delen, zijn wij er goed in geslaagd uit de welles-nietes discussie te blijven. Door deze insteek bleek er gaandeweg meer ruimte inzicht en wederzijds begrip.

Dat de stikstofdepositie groot is, blijkt onder meer uit onderstaande tabel: vooral in de veengebieden is sprake van een hoge depositie. In relatie tot de norm betekent een overschrijding van gemiddeld 400 mol.Stikstofdepositie per Natura 2000 gebied in Overijssel