Samen Werkt Beter wil rol spelen bij gebiedsgerichte aanpak stikstof

Gepubliceerd op 28 mei 2020

Op 23 april 2020 heeft SWB uitvoerig gediscussieerd over de gebiedsgerichte aanpak als één van de 5 schakels van stikstofaanpak. De problematiek is complex; de opgaven zijn groot. Reductie van stikstof en herstelmaatregelen zijn nodig om te komen tot robuuste natuur. Onder die voorwaarde kunnen economische ontwikkelingen weer ruimte krijgen. Ecologie en economie moeten hand in hand gaan.

De stikstofproblematiek vraagt om een procesmatige aanpak waarin we toewerken naar een gebiedsagenda per regio met doelen, opgaven en scenario’s. SWB wil als overkoepelende organisatie graag een rol pakken in de gebiedsgerichte aanpak. De SWB-partners representeren alle relevante belangen in Overijssel.

Als start voor het opstellen van een gebiedsagenda zou een verkenning kunnen worden gemaakt. SWB heeft hiermee ervaring. Bij de Natura 2000 gebiedsprocessen zijn er indertijd als aftrap ook verkenningen opgesteld. SWB heeft hierbij een belangrijke coördinerende en adviserende rol gehad. Zij biedt de provincie aan om die rol nu opnieuw op zich te nemen.

De SWB-partners benadrukken dat reductie van stikstof en natuurherstel centraal moet staan bij de gebiedsgerichte aanpak, maar dat er ook aandacht moet zijn voor de meekoppelkansen. Zo liggen er maatschappelijke opgaven op het terrein van klimaat, energietransitie, kringlooplandbouw, waterconservering en bosaanleg. Een integrale aanpak is nodig.

De provincie denkt vooralsnog in 6 gebieden: Noordwest Overijssel, Noordoost Twente, Salland, Vechtdal, Zuidwest Twente en Heuvelrug/Reggedal. SWB kan zich in principe vinden in deze gebiedsindeling.

Actualisering akkoord Samen Werkt Beter vastleggen in een nieuw handvest

Handen schudden

SWB onderkent de noodzaak om het akkoord uit 2013 te actualiseren. We zijn inmiddels 7 jaar verder. Er is veel bereikt maar er liggen nog belangrijke maatschappelijke opgaven. Belangrijk is dat de SWB-partners, waarvan de provincie ook deel uitmaakt, een gezamenlijke agenda opstellen. Zo’n agenda moet niet vrijblijvend zijn; partijen moeten bereid zijn zich ervoor in te spannen deze agenda gezamenlijk uit te voeren. Er moet samenhang in de agenda zijn. Integraliteit is een belangrijk sleutelwoord. De partners hebben afgesproken om een aanzet te maken voor deze gezamenlijke agenda. Het eerste concept van het handvest biedt een hiervoor goede basis. Een, naar aanleiding van de gevoerde discussie, aangepaste versie komt opnieuw op de agenda voor een volgend overleg.