Beoordelingskader Interbestuurlijk Toezicht 2023

De komst van de Omgevingswet vraagt om een fundamenteel ander beoordelingskader dat gebruikt wordt in de besluitvormingsronde in 2025. In die besluitvormingsronde 2025 wordt onder meer teruggekeken op 2024, en dan is de Omgevingswet in werking. In de Bestuursovereenkomst met de Overijsselse gemeenten, waaronder jullie gemeente, is afgesproken dat dergelijke fundamentele wijzigingen in samenspraak met de gemeenten worden voorbereid.

Financiën

Belang toezicht

Het bevorderen van financieel gezonde gemeenten om taken (zowel autonoom als medebewind) te kunnen uitvoeren zonder dat (onnodig) financiële problemen op de collectiviteit van gemeenten (Gemeente-fonds) worden afgewenteld.

Informatie arrangement

  • Begroting die voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
  • begrotingswijzigingen;
  • jaarstukken;
  • raadsstukken
  • verordeningen ex. artikel 212 en 213 Gemeentewet;
  • beleidsnota’s conform deze (financiële) verordeningen in het kader van de P&C cyclus.

Weging en beoordelingscriteria

  • Aan de hand van criteria in Gemeentewet en landelijk beleidskader financieel toezicht.
  • Interpretatie van de genomen maatregelen om begroting en meerjarenramingen sluitend te maken.