Gert Harm ten Bolscher “Mijn missie is om natuur en ondernemers weer bij elkaar te brengen”

Gepubliceerd op 21 juni 2021

29 mei 2019. Die datum zal Gert Harm ten Bolscher niet snel meer vergeten. Hij zat aan de onderhandelingstafel voor een nieuw Overijssels college na de verkiezingen. En toen lag daar ineens een stevige uitspraak van de Raad van State en was de stikstofcrisis geboren. Sindsdien is Ten Bolscher nog elke dag bezig om die crisis te managen. Hoe dat gaat? “Je zet twee stappen naar voren en mag dan ook vaak meteen weer een stap terug doen.”

Twee jaar geleden begon voor hem het avontuur als provinciaal bestuurder. Daarvoor was hij directeur bij een installatiebedrijf uit Enschede en politiek actief voor de SGP. “Ik denk daarom dat ik heel goed begrijp hoe ondernemers denken.” Gesprekken voeren met mensen doet hij het liefst. Bijvoorbeeld aan de keukentafel bij boeren thuis. Of met boswachters in het veld. “Als ik een paar gesprekken heb gevoerd en ook echt de inhoud heb geraakt, dan geeft mij dat verschrikkelijk veel energie. Omdat je dan echt meemaakt waar een bepaald dossier over gaat en kan meedenken met praktische oplossingen”

Vruchtbare periode

Ondanks de stikstofcrisis kijkt Ten Bolscher terug op een vruchtbare periode. Hij noemt het Agro & Food programma als mooi resultaat, dat boeren helpt om het bedrijf te vernieuwen en te verduurzamen. Producten van Overijsselse boeren moeten ook makkelijker verkrijgbaar worden voor iedereen.

“Prominentere plek voor gezondheid”

Ten Bolscher is ook trots op het programma Natuur voor Elkaar, waarbij de natuur dichter bij de inwoners van Overijssel wordt gebracht. In de Perspectiefnota worden concrete resultaten benoemd. ‘Voorbeelden zijn de uitreiking van de Ereprijs voor groen ondernemen aan drie Overijsselse ondernemers en de vergroening van inmiddels 110 schoolpleinen’. Ten Bolscher vult zelf nog aan “Nu we het einde van de coronacrisis lijken te naderen wil ik gezondheid en de rol van de natuur daarbij ook een prominentere plek gaan geven.”

Daarnaast zijn stappen gezet om de natuur in de 24 Overijsselse Natura 2000-gebieden verder te verbeteren. Deze gebieden maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk en worden daarom extra goed beschermd. Vooral droogte en een overschot aan stikstof is een probleem. Inmiddels is het probleem rond stikstof zo groot dat nergens in Nederland nog activiteiten meer kunnen plaatsvinden. Tenzij elders een activiteit wordt gestaakt waardoor in ieder geval extra uitstoot van stikstof wordt voorkomen.

Het heeft Ten Bolscher de nodige hoofdbrekens gekost. Want niet alleen de landbouw werd flink getroffen, ook de aanleg van wegen en de bouw van huizen kwam stil te liggen. Inmiddels is samen met het Rijk een aanpak op poten gezet voor een forse reductie van stikstof en verder natuurherstel.

Verbinden economie en ecologie

Waar Ten Bolscher de resterende twee jaar nog aan wil werken? “Dat is zonder twijfel het bij elkaar brengen van natuur en ondernemers, met name agrarische ondernemers. “Ik zie dat er nu, mede vanwege de stikstofcrisis, enorme tegenstellingen zijn ontstaan, terwijl ik ervan overtuigd ben dat economie en ecologie prima samen op kan gaan.” Daarvoor is het wel van belang dat de landbouw duurzamer wordt en dat de overheid agrarische ondernemers voldoende perspectief geeft.

In de Perspectiefnota staat daarover ‘De komende jaren komen er, enerzijds door autonome ontwikkelingen en anderzijds door de inzet van opkoopregelingen van het stikstofbeleid, landbouwgronden beschikbaar. Deze gronden kunnen gebruikt worden als oplossing voor extensivering van landbouwbedrijven, versterking van biodiversiteit, vasthouden van water…De kunst is volgens Ten Bolscher om dit ook weer koppelen aan andere grote opgaven, zoals de energietransitie en woningbouw. “Portefeuilles van collega’s. Dus belangrijk om hier veel gesprekken met elkaar over te voeren.”

Met het programma Gebiedsgerichte aanpak stikstof werkt de provincie in zes deelgebieden aan oplossingen voor de korte en lange termijn richting 2050. Volgend jaar moet dat concrete plannen opleveren. Ook andere complexe opgaven, zoals het verzakken van veenweidegebieden in Noordwest Overijssel moeten een plek in de aanpak krijgen. Verder komt het nieuwe landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie in zicht. De GLB-middelen bieden volgens de Perspectiefnota ‘kansen om boeren te belonen voor het leveren van diensten (op het gebied van bijvoorbeeld bodem, water en natuur) om klimaat en biodiversiteitsdoelen te halen.’

Natuur dichterbij mensen

Een tweede ambitie van Ten Bolscher is om natuur dichter bij mensen te brengen. ”Iedereen heeft tijdens in coronatijd de waarde van natuur en landschap wel ontdekt, de vraag is nu vooral hoe je die natuur nog meer in je eigen leefomgeving kan brengen. Hoe mooi is het om op de plek waar je woont een rijke variëteit te hebben van bomen, struiken en gras, inclusief allerlei insecten en vogels die elk seizoen hun eigen kleur meegeven. Dat wil toch iedereen?” Samen met het Rijk wordt daarvoor gewerkt aan een Agenda Natuurinclusief. ‘Deze agenda moet in de breedte bijdragen aan biodiversiteitsherstel, zowel in als buiten natuurgebieden én zowel op het platteland als in de stad’, is te lezen in de Perspectiefnota. Ook wordt het Overijsselse programma Natuur voor Elkaar deze coalitieperiode voortgezet.

Er komt ook meer bos in Overijssel. De Overijsselse Bossenstrategie is eind dit jaar klaar. ‘De bossenstrategie levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van natuur- en klimaatdoelstellingen. Voor Overijssel is 1400 ha boscompensatie (van kap binnen de Natura 2000 opgave) nodig.’

“Praat niet over elkaar, maar met elkaar”

Tot slot doet Gert Harm ten Bolscher nog een oproep aan Overijssel. “Praat niet over elkaar, maar praat met elkaar. Want dan ga je ontdekken dat anderen er totaal anders inzitten dan je zelf denkt en dat je vaak ook veel dingen met elkaar gemeen hebt. En als er wel tegenstellingen zijn, dan heb je het daar met elkaar over en kun je op zoek gaan naar oplossingen die recht doen aan elkaars belangen.”


Wie zijn onze bestuurders en waar zijn ze mee bezig? Twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd voor een tussenstand. Het college zit immers op de helft van de rit. Naast een persoonlijk gesprek met alle bestuurders kijken we ook naar de inhoud van de Perspectiefnota 2022. Vandaag geven we het woord aan Gert Harm ten Bolscher: portefeuillehouder Landbouw en Natuur.