Bert Boerman “Blijf omzien naar elkaar, want dat is de kracht van de Overijsselse samenleving”

Gepubliceerd op 16 juni 2021

Als er iemand een uitdagende portefeuille heeft, met mobiliteit en droogte en alles wat daarbinnen speelt, dan is het Bert Boerman wel. Toch draait het bij hem niet alleen om de inhoud. “Mensen recht te doen”, dat is zijn belangrijkste drijfveer. “Ik kan enorm genieten van complexe dossiers, alleen gaat het mij in essentie om mensen. Wat ik voor hun kan betekenen.”

Bert Boerman is zonder twijfel de meest ervaren provinciebestuurder binnen het nu zittende college. Voordat hij in 2011 aantrad was hij wethouder in Kampen en daarvoor actief als raadslid voor de ChristenUnie. Humor en rust. Twee eigenschappen die Bert Boerman, naar eigen zeggen, typeren.

“Zolang het niet persoonlijk wordt kan ik goed tegen kritiek”

Misschien heb je die eigenschappen juist ook wel nodig met complexe dossiers als kanaal Almelo-de Haandrik en problemen bij een aanbesteding van het openbaar vervoer. “Zolang het niet persoonlijk wordt kan ik goed tegen kritiek. Al wordt het debat wel steeds harder. Het scherpt ook en dat is tegelijk juist de mooie kant van besturen.”

Vernieuwde Vechtdalverbinding

Trots is Boerman op de Vechtdalverbinding. Na de zomer staat de oplevering gepland voor de aansluiting van de snelweg A28 bij Zwolle met de provinciale weg N340 richting Ommen. Een forse opknapbeurt van de N48 en de N377 is ook onderdeel van het project. “Daar staat wat, mensen. Met elkaar hebben we dat in de steigers gezet en nu worden de eerste resultaten zichtbaar. Prachtig! Een hele verbetering voor de bereikbaarheid in Overijssel.”

Een andere belangrijke route is de Rijksweg N35, de verbinding tussen de twee economische topregio’s Zwolle en Twente. Met het Rijk zijn nieuwe afspraken gemaakt over het verbeteren van de veiligheid en doorstroming op deze weg. Ook de fietsverbinding wordt verder verbeterd, zo valt te lezen in de Perspectiefnota. ‘We zijn gestart met uitwerken en realiseren van de eerste snelle fietsroutes en ontbrekende delen van de F35 waarbij versneld is geïnvesteerd in fietsinfra om projecten die klaar liggen eerder te realiseren.’ Verder is het afgelopen jaar, ondanks de coronacrisis en problemen met de aanbesteding, gelukt om het openbaar vervoer – met wat aanpassingen - in de benen te houden.

Naast mobiliteit is Bert Boerman ook portefeuillehouder Water en Klimaatadaptatie. Ook hier zijn resultaten geboekt. Zo is samen met drinkwaterbedrijf Vitens en de waterschappen een strategie ontwikkeld voor goed en voldoende drinkwater in de toekomst. Inmiddels is ook uitgezocht wat nu precies in onze regio de knelpunten zijn op het gebied van hitte, droogte en waterlast. Daarnaast ligt er een draaiboek op de plank wanneer extreme droogte leidt tot een crisissituatie.

Verbinding Zwolle-Münster

Welke ambities liggen er nog? “Ook hier is het verleidelijk om direct weer allerlei projecten op te noemen, maar ik wil eerst wat anders zeggen”, antwoordt Bert. “Kijk, net als veel anderen, ben ik in coronatijd ook meer gaan wandelen. En die wandelingen leveren mooie gesprekken op. Je kunt met elkaar nadenken over dilemma’s die er spelen. Hoe je bijvoorbeeld privé en werk in balans kan houden. En dat wandelen, dat wil ik de komende twee jaar blijven doen.”

Dan toch de inhoud. Het verder verbeteren van de verbinding Zwolle-Enschede en verder richting het Duitse Münster heeft de grootste prioriteit. Niet alleen de route via de weg, maar ook het spoor. Samen met het Rijk is een onderzoek gestart naar het spoor tussen Zwolle en Wierden en wordt in Interreg-verband verbetering van de verbinding richting Dortmund onderzoek. Eind dit jaar worden de resultaten bekend. Ook de fietssnelweg van Nijverdal naar Enschede, inclusief aanvullende snelfietsroutes, wordt verder verbeterd.

Drukte en ongevallen zorgen regelmatig voor verkeersinfarcten op de rijkswegen rondom het gezamenlijke deel van de A1/A35 en omgeving. Samen met het Rijk wordt bekeken hoe de verkeerssituatie rond Zenderen verbeterd kan worden. Naast veiligheid is ook het terugdringen van broeikasgassen en het verbeteren van biodiversiteit een steeds belangrijker thema. Diesellijnen moeten verdwijnen en aanrijdingen met wild worden voorkomen.

Stimuleren thuiswerken

Vanwege de coronacrisis is de manier waarop we ons verplaatsen sterk veranderd. “Eerder reed ik voor een halfuurtje overleg met de minister naar Den Haag”, vertelt Boerman. “Dat kostte dan twee uur heen en twee uur terug. Nu doen we dat in een halfuurtje thuis en kunnen we vervolgstappen maken.”

Boerman hoopt dat we deze gewoonte vast kunnen houden. ‘Het is daarom nú de kans om de gewenste gedragsverandering te bestendigen. Dat doen wij bijvoorbeeld door binnen de werkgeversaanpak het thuiswerken te blijven stimuleren, onder andere via extra inzet van onze mobiliteits- en logistieke makelaar’, is te lezen in de Perspectiefnota.
‘Het goede van het nieuwe mobiliteitsgedrag willen we behouden en faciliteren door systemen beter aan elkaar te verbinden door op geschikte locaties knooppunten/hubs te realiseren ten behoeve van een soepele overstap tussen de verschillende vervoersmiddelen en systemen.’

“Investeer in elkaar. Blijf dat doen, samen mét mij”

Bert Boerman besluit op geheel eigen wijze. “Maar uiteindelijk draait het hierom: blijf alsjeblieft omzien naar elkaar. Investeer in elkaar. Dat is de kracht van de Overijsselse samenleving, in Twente noemen we dat noaberschap. In de rest van Overijssel noemen we dat goede buren van elkaar zijn. Alsjeblieft Overijsselaars. Blijf dat doen, samen mét mij.”


Wie zijn onze bestuurders en waar zijn ze mee bezig? Twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd voor een tussenstand. Het college zit immers op de helft van de rit. Naast een persoonlijk gesprek met alle bestuurders kijken we ook naar de inhoud van de Perspectiefnota 2022. Vandaag geven we het woord aan Bert Boerman, portefeuillehouder Mobiliteit, Water en Klimaatadaptatie.