Portefeuille, taken en nevenfuncties van de Commissaris van de Koning

Gepubliceerd op 22 juli 2021

De Commissaris van de Koning (CdK) heeft binnen het College van Gedeputeerde Staten de portefeuille Kwaliteit Openbaar Bestuur. Daarnaast zijn bij wet aan de CdK een aantal rijkstaken opgelegd.

Portefeuille: Kwaliteit Openbaar Bestuur

Hieronder vallen:

 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Ondermijning en integriteit
 • Externe betrekkingen en lobby
 • Personeel en organisatie

Rijkstaken

Naast provinciale bestuurstaken heeft de CdK ook een aantal rijkstaken, waardoor het ambt een dualistisch karakter heeft. Deze rijkstaken zijn bij wet aan de Commissarissen van de Koning opgedragen en zijn nader geregeld in de ambtsinstructie Commissaris van de Koning (besluit van 10 juni 1994, staatsblad 1994, numéro 445). Overigens verricht de CdK ook taken, die niet expliciet berusten op een wettelijke grondslag, maar die in grote mate wel verwantschap vertonen met bedoelde rijkstaken.

Burgemeesterszaken

Als er in een Overijsselse gemeente een vacature is voor een burgemeester is de CdK betrokken bij de procedure die leidt tot de burgemeestersbenoeming.

Aangelegenheden Koninklijk Huis

Wanneer leden van het Koninklijk Huis aanwezig zijn in een Overijsselse gemeente treedt de CdK op als gastheer voor de provincie.

Bij de voorbespreking van dergelijke bezoeken heeft het Kabinet van de CdK een actief begeleidende en adviserende rol naar de gemeente, de organisatie die het betreft en de vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis.

Koninklijke Onderscheidingen

De Commissaris van de Koning adviseert over aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen en Erepenningen of voor het predicaat Koninklijk en Hofleverancier. De aanvraag hiervoor loopt via de burgemeester van de gemeente waar de kandidaat woont of het bedrijf/vereniging gevestigd is. De Commissaris van de Koning kijkt of de aanvraag voldoet aan de richtlijnen.

Ombudszaken en dienstverlening CdK

Jaarlijks bereiken de Commissaris van de Koning tientallen verzoeken om bemiddeling of klachten van inwoners van Overijssel. Vaak hebben verzoeken betrekking op lokale zaken of problemen. De Commissaris van de Koning streeft ernaar deze klachten zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. In principe worden alle partijen gehoord en zo nodig wordt er informatie gevraagd bij een derde partij of deskundige.

Heeft u een zaak die u aan de Commissaris van de Koning wilt voorleggen? Dat kan via het Overijssel Loket. U kunt zich ook wenden tot de Stichting De Overijsselse Ombudsman, een commissie die zich buigt over klachten van Overijsselse burgers.

Nevenfuncties

Nevenfuncties gekoppeld aan ambt CdK

 • Voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel
 • Lid bestuur IPO (adviseur)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Lid Raad van Klanten, BNG bank Nederlandse gemeenten te Den Haag
 • Voorzitter van de Reuzenraad van de stichting Deventer Jan Terlouw-lezing

Lid Comité van Aanbeveling

 • Elisabethfonds
 • Van Heekpark Enschede
 • Beschermheer Groot Mannenkoor Zwolle
 • Prinses Christina Concours
 • Stichting Vrienden van Lorna Wing
 • Overijssels Byzanthijns Mannenkoor
 • Etty Hillesum Centrum
 • Stichting Levend Verleden Oost Nederland
 • Stichting Thorbecke
 • Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten
 • Ambassadeur van de Twentse Hulpambulance
 • Beschermheer Welcome again veterans
 • Voor het boek: De Haanstra’s, pioniers van de Overijsselse schilderkunst
 • Vriezenveense Harmonie
 • Stichting Deventer Bijzonder (Comité van Aanbeveling in-oprichting)
 • Jaar van de Molenaar 2022
 • Samenwerkingsverband 1572-gemeenten