Vergadering CRO TA 26 september 2019


Datum
Plaats in agenda
Locatie
Locatie: Twente Airport, Vliegveldstraat 100 – C94 7524 PK Enschede
Doelgroep

De vergadering is openbaar, maar de locatie is niet vrij toegankelijk. Belangstellenden worden verzocht zich van ter voren te melden bij de secretaris van CRO TA via EA.Broens@overijssel.nl .

Omschrijving

Ontmoeting en nadere kennismaking CROTA en de activiteiten van AELS

Datum en tijd: 26 september 2019 17.00u- 18.15 u

Locatie: Twente Airport

Eenvoudige maaltijd 18:15u – 18.45u

Agenda 5e vergadering van de Commissie Regionaal Overleg Twente Airport

Datum en tijd: 26 september 2019 19.00u-21.00u

 • Opening en welkom.
 • Mededelingen voorzitter.
 • Gelegenheid voor belangstellenden om hun standpunt kenbaar te maken.

Besluitvormend

 • Benoeming nieuwe CROTA leden door de voorzitter.
 • Vaststellen agenda.
 • Verslag 4e CROTA vergadering 28 maart 2019 en actiepuntenlijst.
 • Vaststellen Jaarplan CROTA 2020 inclusief begroting CROTA 2020.

Informerend

 • Stand van zaken Twente Airport. Toelichting door mevrouw De Groot.
 • Onder andere aandacht voor:
 • mediaberichten over mogelijke gevolgen PAS (stikstofdepositie) in juli 2019.
 • beheersmaatregelen fauna op de startbanen
 1. Stand van zaken klachten omwonenden. Info door de provincie Overijssel en Twente Airport.

Inleiding over het rapport ‘Onderzoek naar de bereikbaarheid van het EUREGIO-gebied via de lucht’ door de heer De Jong van de Euregio.

Gedachtenwisseling over rol en positie van de CROTA

De voorzitter neemt graag kennis van de mening van de aanwezigen over het functioneren van de CROTA tot heden en van voorstellen tot verbetering, zowel ten aanzien van de inhoud van de vergaderingen als van de vergaderfrequentie en -locatie.

 • Agendapunten volgende vergadering. Voorstel vergaderdata 2020:
  • Donderdag 26 maart 19.00u-21.00u. Beoogde locatie gemeentehuis Oldenzaal of Enschede
  • Donderdag 24 september. Tijd nader af te spreken. Beoogde locatie Twente Airport
 • Rondvraag en sluiting.