Voorzitter: de heer ir. A.P. Heidema
Secretaris: de heer N. Versteeg

Agenda

Gedeputeerde G.H. Ten Bolscher

 • 1. Afwijken van subsidieregeling “Meer Bos in Overijssel’

 • 2. Statenbrief | Vaststellen natuurdoelanalyses (NDA's)

 • 3. Statenbrief | Reactie LNV op gezamenlijke brief over wolvenbeheer

 • 4. Actualisatie kaart met categorie-1 natuur onder de verdringingsreeks oppervlaktewater

 • 5. Vergunning Wet Natuurbescherming extern salderen

Gedeputeerde R.H. de Witte

 • 6. Statenbrief | Vervolgaanpak urgente opgave VAB (vrijgekomen agrarische bebouwing) 

Commissaris van de Koning A.P. Heidema

 • 7. Vaststellen Jaarverslag Integriteit 2022

Gedeputeerde T.A. de Bree

 • 8. Beantwoording Schriftelijke vragen | Fractie OCL en CDA over Nascheiden en afvalverbranding als warmtenet

 • 9. Statenbrief | Werkwijze Omgevingsdiensten

 • 10. Beantwoording schriftelijke vragen | Fractie ChristenUnie over subsidie van Chinees riet

 • 11. Statenbrief | Voortgangsrapportage Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak Laadinfra (GO-RAL)

 • 12. Statenbrief | Jaarverslag luchthavens Overijssel 2022

 • 13. Statenbrief | Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat