Extra maatregelen voor beschermen vijf natuurgebieden liggen ter inzage

Gepubliceerd op 31 augustus 2022

Gedeputeerde Staten stellen voor vijf Natura 2000-beheerplannen een extra bijlage vast. Het betreft daarbij de Natura 2000-gebieden Aamsveen, Landgoederen Oldenzaal, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Vecht- en  Beneden Reggegebied en het Buurserzand en Haaksbergerveen. De addenda liggen ter inzage van dinsdag 6 september tot en met dinsdag 18 oktober 2022.

Waarom komen er nu aanvullende maatregelen?

Voor vrijwel alle Natura 2000-gebieden in Overijssel is de afgelopen jaren een beheerplan vastgesteld. In een beheerplan staan onder andere de natuurherstelmaatregelen beschreven die in het Natura 2000-gebied moeten worden genomen om de natuur te herstellen en versterken. In de huidige beheerplanperiode zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die als maatregel in het beheerplan waren opgenomen. Deze onderzoeken laten zien dat er extra maatregelen moeten worden genomen in de vijf eerder genoemden gebieden. Deze aanvullende maatregelen moeten worden toegevoegd aan de beheerplannen. Dit doen we door een extra bijlage (addendum) aan de bestaande vijf beheerplannen toe te voegen.

Zo versterken we de natuur in deze gebieden

m de natuur te versterken in Overijssel worden door de provincie zowel maatregelen genomen om de stikstofuitstoot te verminderen als de bestaande natuur te versterken. De beheerplannen richten zich op het versterken van de bestaande natuur.

Door het nemen van (extra) herstelmaatregelen zorgen we ervoor dat de kwaliteit van leefgebieden van zeldzame dieren en planten verbetert, nu en in de toekomst. Met maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten, zoals verdroging en de uitstoot van stikstof.

De extra maatregelen die moeten worden uitgevoerd vinden plaats binnen de bestaande natuurgebieden en hebben geen extra gevolgen voor de directe omgeving.

Waar inzien?

De documenten zijn in de periode van terinzagelegging digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar (alleen op afspraak) in te zien op het provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Indienen beroep vastgestelde addenda

In de periode van woensdag 7 september tot en met dinsdag 18 oktober 2022 kunnen belanghebbenden en niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-addenda in beroep gaan bij de rechtbank Overijssel. Daarna is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Een beroepschrift kan worden ingediend onder vermelding “Addenda beheerplannen Natura 2000” aan:

Rechtbank Overijssel

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle

Voor meer informatie: www.overijssel.nl/loket/ter-inzage