Ontwerp van PIP Agelerbroek en Voltherbroek ligt nu ter inzage

Gepubliceerd op 31 augustus 2022

Het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) bestaat uit drie deelgebieden. Overijssel heeft een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld voor de Natura 2000-deelgebieden Agelerbroek en Voltherbroek. Dit plan is een doorvertaling van het inrichtingsplan en is opgesteld door bestuurlijk trekker gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel. Zij hebben dit gerealiseerd in nauwe samenwerking met de gebiedspartners Staatsbosbeheer, LTO Noord en Waterschap Vechtstromen. Voor het deelgebied Achter de Voort wordt een apart maatregelentraject gevolgd.

Gedeputeerde Staten hebben op 28 juni 2022 het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Natura 2000-deelgebieden Agelerbroek en Voltherbroek vastgesteld. Het ontwerp-PIP inclusief bijlagen ligt ter inzage van dinsdag 6 september tot en met maandag 17 oktober 2022.

Waar inzien?

Het ontwerp-PIP inclusief bijlagen is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage. Alle stukken zijn als inkijkexemplaar, alleen op afspraak, in te zien op het gemeentehuis Dinkelland (Nicolaasplein 5, DENEKAMP) en het provinciehuis (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Indienen zienswijze

In de periode van terinzagelegging kunt u uw zienswijze bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “AVAV, nummer 3886617’”. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen.

Meer informatie?

Tijdens de periode van de ter inzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Datum: 19 september 2022

Tijd: 16.00 – 21.30 uur

Locatie: Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP

Tijdens de bijeenkomst kunt u een nadere toelichting krijgen op het PIP, inhoudelijke vragen stellen en de stukken zoals die ter inzage liggen inzien. Tevens kunt u meer informatie krijgen over het proces en de juridische procedure.

Contact?

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Cees Ortelee, C.Ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met de projectleider voor AVAV, de heer Jan Pieter Vermeulen, j.vermeulen@noaberkracht.nl, (06) 27 74 52 46.