Nieuwe subsidieregeling kavelruil

Gepubliceerd op 7 oktober 2020

De provincie hecht belang aan een goede kavelindeling van het buitengebied. Om dit te stimuleren stelt de provincie een subsidieregeling open. Vanaf 14 september tot 20 november is het mogelijk om een subsidievraag in te dienen.

Een goede verkaveling is belangrijk voor de bedrijfsvoering van een agrariër. Het voorkomt bijvoorbeeld extra transportbewegingen. De weidegang wordt gestimuleerd wanneer kavels met voldoende gras dichter in de buurt van een stal liggen.

Voor andere opgaven is kavelruil ook nuttig. Het kan helpen bij de verbetering van de waterhuishouding, het versterken van de natuur in een bepaald gebied, verbetering biodiversiteit, toepassing van duurzame energieopwekking en bijdragen aan oplossingen voor complexe vraagstukken zoals stikstof.

Subsidievoorwaarden

Een belangrijke voorwaarde van de nieuwe subsidieregeling is dat projecten, naast het verbeteren van de landbouwstructuur, ook bijdragen aan andere provinciale doelen zoals verduurzaming van de landbouw, versterking natuur, leefbaarheid en vasthouden van water in een gebied. Hoe beter een kavelruil-project scoort op integraliteit (gecombineerd oppakken van meerdere belangrijke opgaven in het landelijke gebied) hoe hoger de kans op subsidie.

Agrariërs, gemeenten, waterschappen en kavelruilbureaus kunnen een subsidievraag indienen. Subsidie kan je krijgen voor 1) voorbereiding en uitvoering van planmatige vrijwillige kavelruilprojecten en 2) kavelaanvaardingswerken, zoals het dempen van sloten. Het subsidieplafond voor 2020 is 500.000 euro. Ook in 2021 zal de regeling beschikbaar zijn.

Tenderregeling

De subsidieregeling betreft een tenderregeling, dat wil zeggen dat de provincie het beschikbare subsidieplafond in volgorde van vastgestelde prioriteit verdeelt op basis van de wegingscriteria: effectiviteit, integraliteit, haalbaarheid en mate van efficiency.

Wil je gebruik maken van deze regeling zorg dan dat je tijdig een volledige aanvraag indient bij de provincie.  Voor meer informatie kun je vanaf 14 september terecht op  www.overijssel.nl/subsidie of voor inhoudelijke vragen Robert Jan Fontein RJ.Fontein@overijssel.nl