Drie besluiten rond Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld ter inzage

Gepubliceerd op 2 september 2020

In het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor op 25 augustus 2020 enkele belangrijke stappen gezet. Het betreft een besluit over het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP), het voorontwerp Natura 2000-beheerplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Deze drie besluiten liggen van 8 september tot en met 19 oktober 2020 ter inzage. Hierop kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Het gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld ligt in Noordoost-Twente. De natuur is er zo bijzonder dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. De Bergvennen bestaat uit vennen, vochtige heide en schrale graslanden. Direct naast de vennen zie je de overgang naar droge heide. In de graslanden staan her en der imposante jeneverbesstruwelen. Het Brecklenkampse Veld bestaat uit een bijzondere afwisseling van droge en natte heide, grasland en natte laagten. De laagten zijn gescheiden door smalle stroken bos en droge heide op de hogere ruggen. Je vindt er onder meer de unieke waterlobelia.

De natuur in het gebied staat echter onder druk. Zeldzame dieren, planten en bloemen kunnen er moeilijk overleven. De bodem is erg zuur en wordt nu kunstmatig nat gehouden. We namen daarom maatregelen om de natuur gezonder te maken en zorgen dat het water in het gebied blijft.

Toekomstbeeld

We realiseren de (Europese) natuurdoelen, met zo min mogelijk (negatief) effect op de omgeving. Het toekomstbeeld is een heidelandschap met heischrale graslanden, blauwgraslanden, (zeer) zwakgebufferde vennen en diverse solitaire eiken, dennen en jeneverbesstruwelen. In en nabij het Natura 2000-gebied nemen we maatregelen, zoals het verbeteren van de doorstroming tussen de vennen, het dempen, verondiepen en verleggen van watergangen en het beperken van bemesting. De maatregelen kunnen effect hebben op de gronden in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden. Samen met de grondeigenaren zorgen we voor een passende oplossing voor hun toekomst.


Praktische info

Het voorontwerp-PIP ligt samen met het voorontwerp Natura 2000-beheerplan en de NRD ter inzage van 8 september tot en met 19 oktober 2020. Het ontwerp-PIP en de NRD zijn digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage. Het voorontwerp Natura 2000-beheerplan is online te bekijken via

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-beheerplannen/46-bergvennen-brecklenkampse-veld/. Alle stukken zijn als  inkijkexemplaar in te zien op het gemeentehuis Dinkelland (Nicolaasplein 5, DENEKAMP) en het provinciehuis (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

In de periode van terinzagelegging kunt u uw reactie bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Bergvennen, nummer 3886821”.