Landsdeel Oost komt als eerste met een integrale gebiedsgerichte aanpak

Gepubliceerd op 9 juli 2020

Om de meer gebiedsgerichte aanpak van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) handen en voeten te geven is de Omgevingsagenda ontwikkeld. Omgevingsagenda’s brengen per landsdeel de verschillende omgevingsvisies, wateragenda’s en lopende programma’s – nationaal, provinciaal, gemeentelijk – met elkaar in verbinding. Landsdeel Oost (provincies Overijssel en Gelderland) is al eerder gestart als pilot en daarom nu als eerste agenda al klaar. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de nieuwe manier van interbestuurlijke samenwerking ten aanzien van de inrichting van Nederland.

Gedeputeerde Monique van Haaf: “In de Omgevingsagenda Oost-Nederland werken we samen aan slimme oplossingen voor het ruimtetekort in Oost Nederland. Door als regio de handen ineen te slaan met het Rijk en de samenleving zorgen we voor een economisch sterk en leefbare regio op de lange termijn”.

Omgevingsagenda’s

Met de Omgevingsagenda wordt per landsdeel in kaart gebracht welke opgaven er zijn, zoals de energietransitie en woningbouw. Wat loopt er al, waar botst het, en welke acties zijn er nodig om dit op te lossen. Overheden geven zo samen vorm aan complexe en samenhangende opgaven, en leggen de basis voor op elkaar afgestemde besluiten voor de uitvoering, als één overheid. De Omgevingsagenda is adaptief dat betekent dat op basis van nieuwe inzichten en beleidsontwikkelingen de agenda periodiek wordt aangescherpt.

Gedeputeerde Bert Boerman: “We staan voor grote opgaven met elkaar. Juist daarom is het van belang om hierin samen te werken en de verbinding te zoeken. Zo zetten we onder andere in op een klimaatbestendige groeiregio Zwolle.”

Pilot Landsdeel Oost

Omdat het werken aan Omgevingsagenda’s een nieuwe manier van werken is, is in 2018 gestart met de pilot voor Omgevingsagenda Oost. Een projectteam met hierin vertegenwoordigers van Rijk, regio, provincie, gemeenten en waterschappen hebben gezamenlijk in kaart gebracht wat er in Oost –Nederland moet gebeuren voor een duurzame, vitale en krachtige ontwikkeling van het landsdeel. Ook private partijen en maatschappelijke organisaties praatten mee.

In Overijssel werken we aan een klimaatbestendige groeiregio Zwolle, internationale en bereikbare technologische topregio Twente en inzet op groene, duurzame en inclusieve groei in de Cleantech Regio.

Hoe verhouden NOVI, Omgevingswet en Omgevingsagenda’s zich met elkaar?

De verschillende omgevingsvisies op nationaal (NOVI), provinciaal (POVI), gemeentelijk niveau (GOVI) en de visie van de waterschappen (wateragenda) worden middels de zogenaamde Omgevingsagenda met elkaar in verbinding gebracht. De Omgevingsagenda’s zijn voor het rijk een uitvoeringsinstrument van de NOVI. De werkwijze volgt uit de Omgevingswet en zorgt er voor dat dat de maatschappelijke opgaven zoals energietransitie beter uitgevoerd kunnen worden.

De Omgevingsagenda Oost en een factsheet over de Omgevingsagenda zijn hier te lezen en te downloaden.