Voorbereidingen gestart van natuurherstel fase 2 De Wieden

Gepubliceerd op 25 november 2020

In het Natura 2000-gebied De Wieden gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en verbeteren. Gedeputeerde Staten hebben op 17 november 2020 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Natura 2000-gebied De Wieden fase 2 vastgesteld. De NRD ligt ter inzage van dinsdag 1 december 2020 tot en met maandag 11 januari 2021. Hierop kan een zienswijze worden ingediend.

De Wieden is in 2013 aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Het gebied onderscheidt zich door de aanwezigheid van een aantal bijzondere soorten, zoals de Roerdomp, de Purperreiger de Bruine Kiekendief, maar ook de Grote Vuurvlinder. Deze laatste soort is zelfs uniek in de wereld. Provincie en partners zetten zich in om deze en andere soorten in het gebied te behouden en in aantal te laten toenemen. Daarvoor leggen we verbindingszones aan met voldoende sloten, moeras en specifieke planten voor rupsen en vlinders. Zo worden populaties beter met elkaar verbonden.

Voor een aantal deelgebieden in het Natura 2000-gebied De Wieden (Muggenbeet, Verbindingszone Wieden - Vollenhovermeer en Duinweg Leeuwte) is inmiddels een inrichtingsplan en Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Dit PIP wordt naar verwachting in december 2020 vastgesteld door Provinciale Staten.

Uitwerking tweede fase

De Provincie start nu met de planuitwerking voor de uitvoering van de tweede fase. Daarbij gaat het om de deelgebieden Zomerdijk-Zwartsluis, Zomerdijk-Beukers, Doosje en Polder Giethoorn. Momenteel zijn betrokken partners bezig om de voorbereiding van de maatregelen zorgvuldig vorm te geven. Zo is er overleg over de plannen met de direct omwonenden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Bij de uitwerking van de maatregelen is het nodig om de milieueffecten goed in beeld te brengen. Voor het plan De Wieden fase 2 wordt daarom een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van de plannen. Aan het begin van deze MER-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD beschrijft op welke wijze de MER wordt opgesteld. Inhoudelijke keuzes worden in een NRD nog niet gemaakt.

Vervolgprocedure

Na de verkenningsfase wordt in 2021 gestart met het uitwerken van de maatregelen in een inrichtingsplan, het uitvoeren van diverse onderzoeken en het opstellen van de milieueffectrapportage. Er zal geen voorkeursbeslissing worden genomen. Wel worden de maatregelen uit het inrichtingsplan verwerkt in een ruimtelijk plan. De milieueffectrapportage zal hierbij een bijlage zijn.

Tijdens deze planuitwerkingsfase zal er geregeld gecommuniceerd worden over de voortgang. Het uiteindelijke plan zal ter vaststelling worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Daarna volgt de realisatiefase waarin de benodigde procedures worden doorlopen (ruimtelijk plan en vergunningen) en vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats.

Meer informatie?

Tijdens de periode van de ter inzage legging van een NRD organiseren wij altijd een inloopbijeenkomst waar de stukken kunnen worden ingezien en vragen kunnen worden gesteld. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus hebben wij besloten hiervan deze keer af te zien. Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk infomeren indien u vragen heeft.

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, 038 499 79 15.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u terecht bij de projectleider voor De Wieden, de heer Gerco Dam, G.Dam@overijssel.nl, 038 499 73 44.


Inzage Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage van 1 december 2020 tot en met 11 januari 2021. De NRD is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage. De NRD is als inkijkexemplaar op afspraak in te zien op het gemeentehuis van Steenwijkerland (Vendelweg 1, STEENWIJK) en het gemeentehuis van Zwartewaterland (Telvorenstraat 2, HASSELT). De NRD is tevens in te zien op het Provinciehuis van Overijssel (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Indienen zienswijze

In de periode van terinzagelegging kunt u uw zienswijze, bij voorkeur digitaal, indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “NRD De Wieden fase 2, nummer 6015440”. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw zienswijze in te dienen. Uw zienswijze wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het project, meegenomen bij de inventarisatie van mogelijke oplossingen, de aanscherping van het afwegingskader en/of de verdere uitwerking en invulling van de participatie. Alle ingekomen reacties worden beantwoord en vastgelegd in een reactienota.