PIP (intern) Engbertsdijkvenen ter inzage

Gepubliceerd op 18 november 2020

In het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Provinciale Staten hebben op 23 september 2020 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de interne maatregelen Engbertsdijksvenen vastgesteld. Het PIP ligt inclusief bijlagen en verleende gecoördineerde ontgrondingenvergunning ter inzage van 24 november 2020 tot en met 5 januari 2021.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen niet mogen op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken is een PIP opgesteld. Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Voor de maatregelen buiten het natuurgebied (de externe maatregelen) wordt een afzonderlijk inrichtingsplan opgesteld; het bijbehorende gebiedsproces loopt momenteel nog. Het provinciaal inpassingsplan voor de externe maatregelen wordt naar verwachting in 2021 in procedure gebracht.

Gecoördineerde vergunningen

Gelijktijdig met het ontwerp-PIP lag een ontwerp-ontgrondingenvergunning ter inzage. Het PIP en de vergunning volgen een gecoördineerde procedure op grond van de provinciale coördinatieverordening die door Provinciale Staten op 25 november 2016 is vastgesteld.

Waar inzien?

Het PIP ligt inclusief bijlagen en gecoördineerde ontgrondingenvergunning ter inzage van 24 november 2020 tot en met 5 januari 2021. Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipEDVintern-va01. De vergunning is digitaal te raadplegen via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage.

Tevens zijn het PIP en de vergunning als inkijkexemplaar beschikbaar op:

  • Gemeentehuis Twenterand, Manitobaplein 1, 7671 GS VRIEZENVEEN (alleen op afspraak)
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE (momenteel alleen op afspraak)

Indienen beroep PIP en gecoördineerde vergunning

In de periode van woensdag 25 november 2020 tot en met dinsdag 5 januari 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP en/of de ontwerp ontgrondingenvergunning, of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP interne maatregelen Engbertsdijksvenen” aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG