PIP Dinkeldal Zuid ter inzage

Gepubliceerd op 18 november 2020

In het Natura 2000-gebied Dinkeldal Zuid gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Provinciale Staten hebben op 23 september 2020 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Dinkeldal Zuid vastgesteld. Het PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van 24 november 2020 tot en met 5 januari 2021.

Doel van de maatregelen die we nemen in Dinkeldal Zuid is het beschermen van de bossen en de bijzondere stroomdalgraslanden langs de Dinkel. Dit betekent dat agrarische percelen langs de rivier natuur worden. Een andere doelstelling is om de Dinkel zelf zijn weg te laten bepalen door de natuur, deze wordt nu nog deels door de mens gestuurd. Zo krijgt Dinkeldal meer ruimte om te groeien en te bloeien.

Waar inzien?

Het PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van 24 november 2020 tot en met 5 januari 2021. Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipDinkeldalzuid-va01.

Tevens is het PIP inclusief bijlagen als inkijkexemplaar beschikbaar op:

  • Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER (alleen op afspraak)
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE (momenteel alleen op afspraak vanwege Covid-19)

Indienen beroep vastgesteld PIP

In de periode van woensdag 25 november 2020 tot en met dinsdag 5 januari 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP, of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van “Natura 2000 PIP Dinkeldal Zuid” aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Wat is een PIP?

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.