Terinzagelegging Ontwerp-PIP De Wieden

Gepubliceerd op 18 maart 2020

In het Natura 2000-gebied De Wieden gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 17 december 2019 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Wieden vastgesteld. Het ontwerp-PIP De Wieden ligt inclusief bijlagen ter inzage van 24 maart tot en met 4 mei 2020.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Natuurherstel

De Wieden (en Weerribben) is het grootste laagveengebied van West-Europa. Kenmerkend voor de gebieden zijn de meren en plassen met krabbenscheer en fonteinkruiden, trilvenen en moerassen. Je vindt er blauwgraslanden, grote rietvelden en bossen. Door deze verscheidenheid aan natuur leven er veel zeldzame planten en dieren, zoals de grote vuurvlinder die nergens anders ter wereld voorkomt. Het is een geliefd gebied voor broedvogels zoals de purperreiger, bruine kiekendief, de grote karekiet en de roerdomp.

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied De Wieden richt zich vooral op het creëren van leefgebied voor verschillende moerasvogels en de unieke grote vuurvlinder. Daarnaast worden blauwgraslanden gerealiseerd. De maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere het afgraven van gronden en het ontwikkelen van moerasgronden.

Waar inzien?

Het ontwerp-PIP De Wieden ligt samen met het inrichtingsplan, MER (milieueffectrapportage), reactienota en gecoördineerde ontwerp-vergunningen ter inzage van 24 maart tot en met 4 mei 2020.

Ga naar de Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan De Wieden