Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Vecht- en Beneden Reggegebied, deelgebied Eerderhooilanden vastgesteld

Gepubliceerd op 5 juni 2020

In het Natura 2000-deelgebied Eerderhooilanden (onderdeel van het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied) gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 19 mei 2020 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Eerderhooilanden vastgesteld. Het ontwerp-PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van 2 juni tot en met 13 juli 2020.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting, het beperken van de bemesting of de ontwikkeling van natuur, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Milieu-beoordeling

Daarnaast is het opstellen van een vormvrije m.e.r. (milieueffectreportage)-beoordeling noodzakelijk vanwege voorgenomen ontgravingen en functiewijzigingen. In de vormvrije m.e.r.-beoordeling worden de effecten op het milieu in beeld gebracht. De vormvrije m.e.r.-beoordeling ligt gelijktijdig met het ontwerp-PIP ter inzage.

Natuurherstel

De herstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000. De doelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan.

De maatregelen die worden genomen in Eerderhooilanden richten zich op het herstellen van het evenwicht tussen rivier en land. Eerderhooilanden is nu te droog. Daarom wordt de Regge ondieper gemaakt en de rivierbodem verhoogd. Hierdoor komt het grondwater in de omgeving hoger te staan waardoor sommige stukken grond gaan overstromen bij hoogwater. Dit is goed voor de ontwikkeling van natuur in de Eerderhooilanden. Deze maatregelen worden ook genomen als invulling van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Waar inzien?

Het ontwerp-PIP Eerderhooilanden ligt samen met het inrichtingsplan en de vormvrije m.e.r.-beoordeling ter inzage van 2 juni tot en met 13 juli 2020. Het ontwerp-PIP is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en is als inkijkexemplaar in te zien op het provinciehuis (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Indienen zienswijze

In de periode van terinzagelegging kunt u uw zienswijze bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “’Eerderhooilanden, nummer 3888394”. Het is ook mogelijk om schriftelijk of

Inloopspreekuur

Tijdens de periode van de ter inzage legging van het ontwerp-PIP organiseren wij een spreekuur voor geïnteresseerden.

Datum: 17 juni 2020

Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Locatie: Landgoed Eerde (Koetshuis), Hammerweg 67, 7731 AL OMMEN

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vanwege de Corona-maatregelen dient u zich hiervoor echter vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP@overijssel.nl. Zo kunnen wij sturen op het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is en kunnen we de 1,5 meter onderlinge afstand respecteren. Wij verzoeken u daarom ook om aan te geven of u ’s middags  (16.00 – 18.00 uur) of ’s avonds (18.30 – 21.00 uur) wilt langs komen. Wij proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 12 juni 2020. Vervolgens ontvangt u uiterlijk dinsdag 16 juni 2020 een email met het tijdstip waarop u welkom bent op de inloopbijeenkomst.

Vragen

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Cees Ortelee, C.Ortelee@overijssel.nl , 038 499 79 15.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u terecht bij de projectleider voor Eerderhooilanden, de heer Ben Ordelmans, b.ordelmans@vechtstromen.nl, 088 220 33 33.