Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) interne maatregelen Engbertsdijksvenen vastgesteld

Gepubliceerd op 3 juni 2020

In het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 19 mei 2020 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de interne maatregelen in de Engbertsdijksvenen vastgesteld. Het ontwerp-PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van 2 juni tot en met 13 juli 2020.

Het PIP interne maatregelen is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen niet mogen op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken is een PIP opgesteld. Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Gecoördineerde vergunning

Gelijktijdig met het Ontwerp PIP wordt ook een ontwerp-ontgrondingsvergunning ter inzage gelegd.

Natuurherstel

De herstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000. De doelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan. De interne maatregelen die worden genomen in Engbertsdijksvenen richten zich op het herstel van het hoogveen. De maatregelen bestaan onder andere uit het dempen van sloten in het natuurgebied en voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van kades die regenwater in het natuurgebied vasthouden.

Het betreft hier maatregelen binnen het bestaande natuurgebied. Voor de maatregelen buiten het natuurgebied loopt het gebiedsproces nog. Hiervoor wordt te zijner tijd een aparte PIP opgesteld en in procedure gebracht.

Waar inzien?

Het ontwerp-PIP interne maatregelen Engbertsdijksvenen ligt samen met het inrichtingsplan en ontwerp-ontgrondingenvergunning ter inzage van 2 juni tot en met 13 juli 2020. Het ontwerp-PIP is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en is als inkijkexemplaar in te zien op het provinciehuis (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Indienen zienswijze

In de periode van terinzagelegging kunt u uw zienswijze bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Engbertsdijksvenen interne maatregelen, nummer 3889941”. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de periode van de ter inzage legging van het ontwerp-PIP organiseren wij een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Hier krijgt u meer informatie over het proces en kunt u vragen stellen.

Datum: 16 juni 2020

Tijd: 16.00 – 20.30 uur (uw persoonlijke tijdstip volgt na aanmelding)

Locatie: Zaal Waaijer, Hardenbergerweg 275, 7679 VM LANGEVEEN

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vanwege de Corona-maatregelen dient u zich hiervoor echter wel vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP@overijssel.nl. Zo kunnen wij sturen op het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is en kunnen we de 1,5 meter onderlinge afstand respecteren. Wij verzoeken u daarom ook om aan te geven of u ’s middags  (16.00 – 18.00 uur) of ’s avonds (18.30 – 20.30 uur) wilt langskomen. Wij proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 10 juni. Vervolgens ontvangt u uiterlijk vrijdag 12 juni een email met het tijdstip waarop u welkom bent op de bijeenkomst.

Na de zomer volgt nog een bijeenkomst over de uitvoering van de werkzaamheden in het natuurgebied. Hier wordt u t.z.t. nader over geïnformeerd.

Vragen

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Iris Wolters, natura2000pip@overijssel.nl, 038 499 92 26.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met Cleo Hubers van Staatsbosbeheer, engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl, 06 52 401 716.