Overijssel spoort minister aan tot actie rond aanpak N35

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Het verkeer op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal is de afgelopen jaren met 25 procent gestegen en die ontwikkeling zet ook in de toekomst door. Het aantal voertuigen van nu, gemiddeld 19.000 per etmaal, stijgt naar 24.000 tot 29.500 voertuigen per etmaal in 2040. Dat blijkt uit het verdiepend onderzoek dat het Rijk, in samenwerking met de provincie Overijssel, heeft uitgevoerd. Daarmee zijn de knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid nog groter dan gedacht. “Dit onderzoek bevestigt nogmaals onze ambitie uit de Marsroute. Het is nuttig en noodzakelijk om de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal om te bouwen tot 2x2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 km/uur”, aldus gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor mobiliteit in de provincie Overijssel.

‘Er is genoeg onderzoek gedaan’

Het Rijk wilde op basis van eerdere onderzoeken naar de N35 tussen Wijthmen-Nijverdal nog geen besluit nemen over de aanpak van deze Rijksweg en een extra verdiepend onderzoek uitvoeren. “Er is nu genoeg onderzoek gedaan en de uitkomsten zijn helder”, zegt gedeputeerde Bert Boerman. “Het is tijd om te investeren in de knelpunten. Dat is niet alleen van belang voor een krachtige economie en een aantrekkelijke leefomgeving in Oost-Nederland. Het zorgt ook voor aansluiting met Duitsland. Dat is van waarde voor het goederen- en personenvervoer van en naar Nederland en daarmee van Nationaal belang. Het ontwerpen en voorbereiden van de aanleg van een nieuw tracé duurt ruim tien jaar voordat de schop daadwerkelijk de grond in kan. Dus als we nu niet starten, staat het verkeer straks stil op de N35. Wij sporen de minister daarom aan om in actie te komen en afspraken met ons te maken over de aanpak van deze Rijksweg.”

Ondanks aangenomen motie geen afspraken

De provincie Overijssel ijvert samen met de gemeenten, ondernemers en inwoners langs de N35 al jaren voor opwaardering van de N35 om de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. De weg is bovendien van groot economisch belang voor de verbinding tussen de twee topregio’s in Oost-Nederland: Zwolle en Twente met het Duitse achterland. Tot op heden heeft minister Van Nieuwenhuizen (I&W) nog geen afspraken met de provincie Overijssel gemaakt over de planning, financiering en oplossingsrichtingen die de aanpak van dit laatste traject van de N35 op termijn mogelijk maken. Dit ondanks de aangenomen motie in de Tweede Kamer die de minister oproept om in overleg te gaan met de provincie en een gezamenlijk einddoel af te spreken voor de verdere planning van de N35 in het eerste kwartaal van 2020 als vervolg op het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) overleg afgelopen najaar. De provincie Overijssel heeft aangeboden 120 miljoen euro mee te financieren in dit rijksproject.

N35 niet geschikt voor de toekomst

Het verdiepend onderzoek laat zien dat de inrichting van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, nu nog 2x1 rijbanen met verkeerslichten, zijwegen en 80 km/uur, niet geschikt is voor de grote aantallen auto’s en vrachtauto’s die nu en in de toekomst van deze Rijksweg gebruik maken. Dit zorgt de komende jaren voor steeds meer verkeersongevallen, filevorming en vertragingen met extra uitstoot van uitlaatgassen en een nog verdere aantasting van de leefomgeving van omwonenden. Met veel maatschappelijke kosten en persoonlijk leed tot gevolg.

2x2 rijbanen onafwendbaar

Om alle knelpunten voor de lange termijn in één keer goed aan te pakken, is de verbreding naar 2x2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 kilometer per uur de beste optie, blijkt uit het verdiepend onderzoek van het Rijk. De globale kosten hiervoor worden nu geraamd op 475 tot 500 miljoen euro. Daarnaast is onderzocht of ook andere maatregelen dan de verbreding van de N35 een oplossing bieden voor de capaciteits- en veiligheidsknelpunten. Daarbij gaat het om het uitbreiden van het aantal rijstroken rond verkeerslichten, aanleg van intelligente verkeerslichten en pechvakken of ongelijkvloerse kruisingen. Maar dergelijke maatregelen blijken slechts een beperkte oplossing te bieden.