Dossier stikstof: vergunningverlening

Gepubliceerd op 23 september 2021

Vergunningverlening

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is niet langer van toepassing sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Dit heeft gevolgen voor de vergunningen in het kader van Wet Natuurbescherming (Wnb). Veel projecten in de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw liggen hierdoor stil. We hebben de eerste stappen gezet om de vergunningverlening weer op gang te brengen.

Lopende vergunningaanvragen en vergunningen waartegen bezwaar is ingediend, kunnen niet langer worden gebaseerd op het PAS. Voor alle activiteiten die onder de PAS zijn geregistreerd moet alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend. Dit geldt bijvoorbeeld voor meldingen onder een grenswaarde en beweiden en bemesten. De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor vergunningen die al onherroepelijk zijn en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten.

Afstemming levert veel op voor Overijssel

De provincie Overijssel spreekt veel met de agrarische sector, de bouwsector, industriële sectoren, overheden en natuurorganisaties, en Provinciale Staten. Hun inbreng en de verschillende perspectieven leverden ons veel nuttige informatie op. Het helpt ons bij het vormgeven van de gebiedsgerichte aanpak. Ook zetten we de input om in specifieke situaties. Deze brengen we vervolgens in in het landelijke proces om ongewenste neveneffecten van de beleidsregels te voorkomen. Dit vindt zijn weerslag in de beleidsregels. We krijgen van de sectoren veel waardering voor het proces en het meenemen van hun inbreng in diverse overleggen over de beleidsregels. Echt een win-win-situatie die we graag voortzetten in de komende periode.

Het AERIUS instrumentarium

Ondernemers moeten aan de hand van deze beleidskaders, eventueel met behulp van hun adviseur, bepalen wat in hun situatie het beste is. De aanvraag mag in elk geval niet leiden tot een toename van stikstofneerslag of negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. De rekentool AERIUS kan u helpen bij de onderbouwing. U kunt uw adviseur vragen om uw aanvraag te beoordelen.

Verwerken van vergunningsaanvragen

Omdat vergunningverlening sinds de uitspraak van de Raad van State stil lag, kan het verwerken van vergunningaanvragen langer duren dan gebruikelijk. We doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Mocht het langer duren dan u gewend bent, dan vragen wij uw begrip.

Welke stappen zijn genomen?

In de afgelopen periode zijn de volgende stappen genomen: