Dossier stikstof: gebiedsgerichte aanpak

Gepubliceerd op 6 oktober 2021

Gebiedsgerichte aanpak van stikstof

In Overijssel zoeken we samen naar een goede balans tussen economie en ecologie. Dat doen we in zes gebieden, zodat we maatwerk kunnen leveren. Noaberschap staat bij deze aanpak centraal: we betrekken inwoners en bedrijven, helpen elkaar, werken op basis van vertrouwen en zorgen voor open communicatie.

We werken samen met vertegenwoordigers van agrarische en niet-agrarische bedrijven, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten waterschappen en overige gebiedspartners. De doelen van de Gebiedsgerichte Aanpak zijn:

  1. Het oplossen van knelpunten voor ontwikkelingen die stikstofruimte nodig hebben op korte termijn.
  2. Verdere versterking van de natuur en terugbrengen van de stikstofneerslag.
  3. Bijdragen aan een toekomstbestendig Overijssel, waarin we de stikstofopgave verbinden met de transitie van de landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en andere opgaven.

Zes gebieden

We werken de Gebiedsgerichte Aanpak uit voor zes gebieden. Het regionale niveau vormt de schakel tussen de concrete knelpunten en kansen op lokaal niveau en het beleid op provinciaal en nationaal niveau. Een regio is groot én klein genoeg om vraag en aanbod aan elkaar te verbinden: op een kleiner schaalniveau is de spreekwoordelijke vijver om in te vissen te klein, op een groter schaalniveau ontbreekt het ‘wij-gevoel’.

Binnen deze gebieden sluiten we aan bij bestaande samenwerkingsverbanden, zoals het Veenweidetraject en de Ontwikkelopgave in Noordwest-Overijssel en Ruimte voor de Vecht in het Vechtdal.

Per gebied richten we een gebiedstafel op. Aan de gebiedstafel werken we aan:

  1. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte.
  2. Maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden.
  3. Het opstellen van de gebiedsagenda.

Gebiedsagenda

De gebiedsagenda is het ‘eindproduct’ van de eerste fase van de Gebiedsgerichte Aanpak, nu voorzien in de loop van 2022. In de gebiedsagenda geven we antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de natuur- en stikstofopgaven opgaven per gebied?
  • Welke andere opgaven spelen er in een gebied?
  • Welke maatregelen nemen we om deze opgaven te realiseren?
  • Wat zijn hiervoor de kosten en randvoorwaarden?

Gebiedsdata

Om de gebiedsagenda goed te maken zijn er uitgebreide data per gebied samengesteld. Daarin staat een veelheid aan informatie over stikstof, natuur, landbouw en andere ontwikkelingen. Die data zijn voor iedereen in te zien. Meer informatie over deze gebiedsdata.

Tijdlijn

In 2020 is de Gebiedsgerichte Aanpak van start gegaan en brengen we de eerste projecten weer op gang. De gebiedsagenda’s krijgen vorm in 2021 en 2022. De uitvoering en de monitoring gebeurt in de periode 2022 – 2030.