Opkoopregeling LNV in januari 2021 opengesteld

Gepubliceerd op 21 december 2020

De provincie heeft besloten de eerste tranche van de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ uit te voeren. Deze regeling is op 3 november 2020 door het Ministerie van LNV gepubliceerd. Inschrijving voor de eerste tranche is mogelijk van dinsdag 19 januari 2021 tot en met 28 februari 2021. Voor de eerste tranche is voor Overijssel € 7,5 miljoen beschikbaar.

Op dit moment wordt openstelling van de regeling voorbereid. De provincie Overijssel gaat werken met een rankingsysteem. Ranking is nodig, omdat de door LNV beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn om alle veehouderijen, die in aanmerking komen, een aanbod tot aankoop te doen.

Twee mol per hectare

In januari 2021 volgt meer informatie over de diverse criteria. Een bedrijf dat zich wil aanmelden dient in elk geval een uitstoot te hebben die leidt tot stikstofneerslag van meer dan twee mol (gemiddeld per hectare per jaar) op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Een check hiervoor kan gedaan worden via de aankoopcalculator in Aerius. De calculator is beschikbaar via https://aankoopcalculator.aerius.nl/. Op die pagina is ook de handleiding beschikbaar als PDF.

Vrijwillig aanmelden

De aanmeldingsprocedure wordt op 19 januari gepubliceerd via onder andere de provinciale website. Veehouderijen die in aanmerking willen komen, kunnen zich dan vrijwillig aanmelden. Na 28 februari 2021 zal na controle en op basis van ranking met aangemelde veehouders een gesprek plaatsvinden. Hierbij wordt een aanbod gedaan tot aankoop. Dit aanbod is afhankelijk van de animo en de beschikbare financiën.

Aanvullende informatie

Meer informatie ter oriëntatie over eventuele deelname aan de regeling is te vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/nieuws/2020/11/03/regeling-gerichte-opkoop-veehouderijen-gestart.

Hier is ook de link te vinden naar de publicatie van de regeling en de toelichting in de Staatscourant.

Nadere info:

https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/regeling-gerichte-opkoop-veehouderijen-gestart


Aanpak stikstof

Verminderen van de stikstofneerslag is één van de grootste opgaven waar we in Overijssel voor staan in de komende jaren. Op veel plaatsen is teveel stikstof in de bodem terecht gekomen.  Daardoor neemt de biodiversiteit af en diverse waardevolle boomsoorten, planten, dieren (zoals insecten) dreigen te verdwijnen. De natuur komt in een neerwaartse spiraal terecht. Het hele ecologische systeem gaat dan minder goed functioneren en er ontstaan risico’s onder meer voor voedselvoorziening, economie en gezondheid.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Landbouw en Natuur: ‘In Overijssel nemen we daarom maatregelen om de natuur te versterken en de stikstofdepositie terug te dringen. Zo ontstaat er een balans waarin natuurherstel en economische ontwikkeling beide mogelijk zijn. Noaberschap staat bij deze aanpak centraal. Met een gebiedsgerichte aanpak in Overijssel werken we in zes gebieden samen met inwoners en bedrijven aan oplossingen en verminderen van de stikstofneerslag.’

Meer informatie? Kijk op www.overijssel.nl/stikstof