Gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage


Het kan zijn dat u als subsidieontvanger of gesponsorde organisatie vanwege het coronavirus besloot om de door de provincie gesubsidieerde activiteiten uit te stellen of niet door te laten gaan. Dat kan ook het geval zijn voor uw door de provincie gesponsorde activiteiten.

  • Uw activiteiten worden uitgesteld - Bent u van plan om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment uit te voeren? Vraag dan een nieuwe einddatum voor uw activiteiten aan via het digitale formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’. Dat is alleen nodig als de huidige einddatum van de subsidieperiode in uw subsidiebesluit door het uitstel overschreden wordt. Wij reageren met voorrang op deze uitstelverzoeken.
  • Uw activiteiten gaan niet door - In dat geval kunt u ons met het digitale formulier 'Indienen verzoek tot vaststelling' vragen de subsidie nu al vast te stellen. Daarbij zullen wij de al gemaakte voorbereidingskosten, die voor subsidie in aanmerking komen, naar redelijkheid subsidiëren. Dit kan tot aan het maximaal toegezegde bedrag. Dat kan betekenen dat we afwijken van het in de subsidieverlening opgenomen percentage subsidie. Van u wordt wel een maximale inspanning verwacht om onnodige kosten te voorkomen. Wij vragen u om dit toe te lichten in het vaststellingsformulier. Bij het behandelen van uw vaststellingsverzoek zullen wij daar goed naar kijken.
  • Gaat het om een (meerjarige) jaarsubsidie? - Dan meldt u ons welke activiteiten u dit jaar niet meer gaat uitvoeren en wat volgens u de financiële gevolgen daarvan zijn voor de jaarsubsidie. Wij bekijken dan wat de eventuele gevolgen voor de subsidie van dit jaar zijn. U gebruikt hiervoor het digitale formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’.
  • Voor sponsorbijdragen geldt dezelfde lijn - Ook daar gaan wij redelijk mee om. Neem in dat geval contact op met uw contactpersoon bij de provincie.

Europese subsidies POP3/LEADER

Ook voor POP3/LEADER kunt u een verzoek om voorschot indienen. Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘Voorschot aanvragen POP3/LEADER'. Het gaat bij dit voorschot alleen om dat deel dat door de provincie als cofinanciering wordt ingebracht (bijdragen van andere cofinanciers of de EU worden hierin niet meegenomen). Het door ons voorgeschoten subsidiebedrag betaalt u terug zodra u de subsidie van RvO ontvangt.

Haalt u de in de verlening gestelde einddatum niet? Dien in elk geval een verzoek tot verlenging van de projectperiode (latere einddatum van uw project) in bij RvO. Deze verzoeken honoreert RVO, mits de periode van verlenging redelijk is.

Heeft u vragen? Neem contact op met het Overijssel Loket

Bij twijfel wat op uw subsidie van toepassing is of heeft u vragen, bel gerust met het Overijssel Loket of direct met uw contactpersoon bij de provincie.

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 1)
Werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl