Sprekers en Workshops

Gepubliceerd op 9 maart 2020

Chantal Kouwenberg (Plv. afdelingshoofd Bestuurlijke aanpak, Directie Veiligheid en Bestuur bij Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Wetswijziging Wet Bibob

In maart 2019 is het voorstel tot wijziging van de Wet Bibob (eerste tranche) bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel breidt de reikwijdte van de Wet Bibob uit en verruimt de bevoegdheden van zowel bestuursorganen als het Landelijk Bureau Bibob. Daarnaast is in december 2019 het ontwerpwetsvoorstel Bibob (tweede tranche) in consultatie gebracht. Dit voorstel regelt een verruiming van de mogelijkheden tot informatiedeling (tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling), uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob (met het toestemmingsvereiste bij vervreemding van een opstalrecht en met bepaalde omgevingsvergunningen) en uitbreiding van de eigen onderzoeksbevoegdheden van bestuursorganen (met de toegang tot fiscale gegevens over derden).

Marijke Franken van Bloemendaal

Voorschriften bij milieuvergunningen

Om het geconstateerde gevaar uit een Bibob-advies weg te nemen is het mogelijk voorschriften te verbinden aan een omgevingsvergunning. Hoe kom je van strafbare feiten uit een LBB-advies gepleegd door een organisatie tot een gevaarsbepaling, een besluit en tot specifieke voorschriften? Hoe bewaak en controleer je deze? De Bibob-eenheid van de provincie Noord-Holland deelt haar ervaringen uit de praktijk.

Connie Pietjouw (Bibob-eenheid provincie Noord-Brabant)

De wet Bibob en subsidies

“De Wet Bibob en subsidies, een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden?”

De Wet Bibob beoogt de integriteit van bestuursorganen te beschermen. Met uitvoering van de Wet Bibob kan een subsidie bijvoorbeeld worden geweigerd of ingetrokken als uit onderzoek zou blijken dat de subsidie wordt, of is, aangevraagd door iemand met foute bedoelingen. De Algemene wet bestuursrecht geeft het instrumentarium om te kijken naar de WAT vraag, op activiteitenniveau dus. De Wet Bibob kijkt naar de WIE vraag, naar de aanvrager/ontvanger. “Doen we zaken met integere partijen?” is de vraag die centraal staat. Waar dat elkaar helpt en waar dat elkaar tegen kan werken ervaart u in deze workshop.

Karen Ottens (accountmanager Twente - RIEC) en Marloes Dooren (Teamleider Bijzonder Onderzoek & Juridische Zaken gemeente Hengelo en projectleider Zorgfraude)

Zorgfraude en aanbestedingen

Barrières aan de voorkant: hoe houden we malafide zorgcowboys tegen?

In deze workshop krijgt u uitleg over het barrièremodel, dat is ontwikkeld om de zogeheten cowboys in het zorgveld zoveel mogelijk weren.

Deze tool helpt om bij de contractering van zorgbureaus voldoende barrières op te werpen. Dat doen we door veel strengere eisen te stellen aan de voorkant. Heb je in het verleden al gerommeld met budgetten, is er een link met een outlaw motorcycle gang of voldoe je niet aan de fiscale verplichtingen, dan doen we geen zaken meer met je.

Van de gegunde aanbieders is een risicoschatting gemaakt op het gebied van fraude en ondermijning.  Op basis van een stoplichtmodel met risico-indicatoren is een indeling gemaakt in rode, oranje en groene aanbieders. De rode aanbieders worden nu nader integraal onderzocht op het informatieplein Zorgfraude met de RIEC partners.

In aanloop op de komende wetswijziging bespreken wij tevens het toepassingsbereik van de wet Bibob en een uitbreiding en versterking van de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen op dit onderdeel.

Eugène van Mierlo

Van Mierlo

De Almelose wethouder Eugène van Mierlo is verantwoordelijk voor de portefeuille zorg. Om fraude effectief te bestrijden begint de aanpak daarvan in Almelo bij de inkoop. “We willen alleen zaken doen met integere partners, met wie we echt een band opbouwen. Maar tegelijk ook blijven controleren hoe het contract wordt nageleefd.” Kortom: kwaliteit én continuïteit. Van Mierlo: “Ik leg liever aan goedwillende zorgondernemers en de gemeenteraad uit dat ik te streng ben geweest, dan dat we in de zorg taferelen toestaan waarvan iedereen zegt ‘dit moet toch niet kunnen’. Zorgfraude mag nooit lonen.”

Nina Bontje (Advocatenkantoor Pels Rijcken)

Bibob en geheimhouding

De Wet Bibob kent een strikte geheimhoudingsplicht die slechts in een beperkt aantal gevallen kan worden doorbroken. Wat bekent dat voor de mogelijkheid om informatie die tijdens het eigen onderzoek is verkregen te delen? En mag er meer worden gedeeld als de betreffende informatie afkomstig is uit openbare bronnen? Nina Bontje, advocaat bestuursrecht en privacyrecht bij Pels Rijcken, zal daar tijdens deze workshop op ingaan. Zij zal ook aandacht besteden aan andere privacyrechtelijke vraagstukken, zoals hoe om te gaan met inzageverzoeken van de betrokkenen in het Bibob-dossier, de informatieplicht van de AVG en de geldende bewaartermijnen.

Peter Spaans, Gerrinke Koetsier-Roos en Tjaza Appelman (Justis, afdeling Track)

Waarde van netwerktekeningen voor bestuursorganen

TRACK houdt zich, als onderdeel van Justis, bezig met het bestrijden van misbruik van rechtspersonen. In dat kader kunnen zij netwerktekeningen verstrekken aan publiekrechtelijke partijen. Een netwerktekening is een schematische weergave van het netwerk van natuurlijke personen, ondernemingen en rechtspersonen rondom een rechtspersoon. Zo krijgt u als gemeente meer inzicht in het netwerk van personen en organisaties rondom de betrokkene. In deze sessie gaat TRACK in op wat de netwerktekeningen voor u als gemeenten kunnen betekenen. Denk hierbij aan inzicht in aan welke personen en rechtspersonen u een vergunning verstrekt of wie u kunt tegenkomen bij een bestuursrechtelijke controle.

Jorg Heemskerk en Nielse Stobbe (Landelijk Bureau Bibob)

Actualiteiten Bibob jurisprudentie

Voor een effectieve inzet van de Wet Bibob is het niet alleen van belang om de Wet Bibob te kennen, maar is het net zo relevant om inzicht te hebben in bestaande jurisprudentie. In deze workshop wordt aan de hand van een aantal thema’s – zoals het zakelijk samenwerkingsverband, voordeel, samenhang en tijdsverloop – een aantal relevante en recente uitspraken en de consequenties daarvan besproken. Deze workshop is bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren Bibob-medewerkers.

Shanti Resti (Landelijk Bureau Bibob)

De wet Bibob en aanbestedingen

Overheidsopdrachten binnen de sectoren bouw, ICT en milieu vallen sinds de inwerkingtreding onder de Wet Bibob. Met de voorgenomen wetswijziging van de Wet Bibob worden deze sectoren losgelaten en komen sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg ook onder de werking van de Wet Bibob. Wist je dat ondanks een positieve gedragsverklaring aanbesteden via een Bibob-onderzoek gronden naar voren kunnen komen die een uitsluiting rechtvaardigen? Deze workshop gaat in op de toegevoegde waarde van Bibob naast een gedragsverklaring aanbesteden en hoe je gebruik kunt maken van Bibob binnen overheidsopdrachten. De workshop is met name bedoeld voor medewerkers betrokken bij het aanbestedingsproces, zoals Bibob-onderzoekers met beperkte ervaring met de toepassing van de Wet Bibob op overheidsopdrachten en aanbestedingsjuristen met geen/beperkte ervaring met de Wet Bibob

De wet Bibob en vastgoed

Vastgoedtransacties vallen sinds 2013 onder het bereik van de Wet Bibob. Dat betekent dat wanneer de overheid partij is bij een vastgoedtransactie, de mogelijkheid bestaat om de wederpartij te screenen. Maar hoe pas je Bibob – als bestuursrechtelijk instrument - effectief toe binnen een civielrechtelijke transactie? Wanneer mag je Bibob toepassen en wat kan je uiteindelijk met een Bibob-advies? Tijdens deze workshop worden deze vragen en meer beantwoord. Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij vastgoedtransacties, zoals Bibob-onderzoekers met beperkte ervaring met de toepassing van de Wet Bibob op vastgoedtransacties en vastgoedjuristen met geen/beperkte ervaring met de Wet Bibob.