Kennis- en innovatieprogramma ‘NL2120 Het Groene Verdienvermogen’ van start

Gepubliceerd op 19 april 2022

Klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zetten wereldwijd de leefbaarheid van delta’s onder druk. Ook in Nederland hebben deze urgente opgaves gevolgen. Een integrale aanpak, gericht op duurzaam en klimaatbestendig gebruik van onze land- en watersystemen is noodzakelijk. Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 legt de basis voor structurele verbetering van ons groene verdienvermogen en een klimaatbestendige en leefbare inrichting van ons land. De provincie Overijssel is één van de partners in het consortium NL2120, dat de komende jaren onderzoek doet naar hoe we met natuurlijke oplossingen het water langer in een gebied en in de bodem vast kunnen houden op landgoederen in de regio Oldenzaal, Enschede en Dinkelland.

NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘nature based solutions’. Voorbeelden hiervan zijn kustversterking met zand en slib, zoals bij de zandmotor, natuurlijke buffergebieden ter bescherming tegen overstromingen van rivieren en het gebruik van slimme groene oplossingen voor het opvangen van water en het koelen van steden.

Ervaring opdoen

Om natuurlijke oplossingen gemeengoed te maken is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en combineert dit met het opdoen van ervaring in projecten in verschillende landschapstypen, zoals de hoge zandgronden, het veenweidegebied en de stad. De projecten leveren kennis over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke veranderprocessen. Binnen het landschapstype hoge zandgronden heeft de provincie Overijssel samen met landgoedeigenaren het icoonproject ‘landgoederen in het stroomgebied van de Dinkel' aangedragen. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma bij aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland.

Nationaal Groeifonds reserveert 110 miljoen euro

Het NL2120 voorstel vergroot internationaal de vooraanstaande positie van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie en het gebruik van natuurlijke oplossingen in water en landbouw. Vanuit het Nationaal Groeifonds is voor de aanvraag van het consortium NL2120 een reservering van 110 miljoen euro onder voorwaarden vastgelegd. De reservering is een erkenning voor de visie en de ambitie van het project, De komende periode wordt gewerkt aan het aanpassen van het voorstel voor een daadwerkelijke toekenning van de middelen.