Verbetering buitengebied Enschede afgerond

Gepubliceerd op 13 september 2021

De verbetering van het buitengebied van Enschede is afgerond. De verkaveling voor de landbouw is geoptimaliseerd en er zijn hectares nieuwe natuur gerealiseerd. Verder is veel aandacht besteed aan een meer natuurlijke inrichting van beken en de recreatieve ontsluiting van het gebied.

In opdracht van de provincie Overijssel is de herinrichting Enschede-Zuid gestart in 2000. Er zijn de afgelopen jaren verschillende werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van beekherstel, waterberging, faunavoorzieningen en inrichting van nieuwe natuur. Ook zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van aanleg, onderhoud en herstel van beplanting.

Voor de recreatie en verkeersveiligheid zijn verschillende fiets-, wandel- en ruiterpaden aangelegd. Ook de fietsbrug over het Twentekanaal is een belangrijke recreatieve voorziening die is uitgevoerd binnen de landinrichting.

De herverkaveling voor de landbouw is uitgevoerd in Broekheurne en Boekelo-Twekkelo. Ook is in samenwerking met Rijkswaterstaat, via de ruilverkaveling, de nieuwe rijksweg N18 goed ingepast in het gebied.

De opdracht voor de herinrichting van Enschede-Noord is gegeven in 2008. Daar is in Lonnekermarke en Lonnekerland de verkaveling van de landbouwbedrijven verbeterd. In die verkaveling is grond vrij geruild voor herstel van beken, natuurinrichting en recreatieve paden. Ook is er een goede bijdrage geleverd aan het realiseren van waterberging en verbeteren van de kwaliteit van gezuiverd rioolwater.

De uitvoeringscommissies voor de herinrichting van het landelijke gebied ten noorden van Enschede en ten zuiden van Enschede hadden op 8 september hun laatste vergadering waarmee dit proces ten einde kwam. Hiermee is het buitengebied van Enschede klaar voor de toekomst. De landbouwbedrijven kunnen vooruit met een betere verkaveling. De bewoners van Enschede en de omliggende dorpen hebben nu een nog aantrekkelijker gebied om te recreëren.