87 miljoen vanuit Programma Natuur voor bomen en bijzondere natuur

Gepubliceerd op 17 september 2021

Vanuit het landelijk programma Natuur komt extra geld naar Overijssel. Hiermee willen Rijk en provincies de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren. Overijssel kan rekenen op 87 miljoen voor de jaren 2021 -2023. Dit geld wordt vooral ingezet om extra maatregelen te nemen voor de bijzondere stikstofgevoelige natuur in de beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) en meer bos.

een boomkikker in het Aamsveen. Foto: Wim Hendriks

De extra middelen uit Programma Natuur maken het mogelijk om de al in 2013 door de provincie ingezette lijn van herstel voor Natura 2000-gebieden verder door te ontwikkelen. Deze aanpak is uniek in Nederland, ook als het gaat om de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven, namelijk samen met alle Overijsselse “Samen Werkt Beter” partners. Deze Samen werkt Beter partners zetten zich in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee zorgen de 15 betrokken organisaties voor een goede balans tussen economie en ecologie.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is blij dat er een substantieel deel van het geld naar Overijssel komt:

“Hiermee kunnen we een extra impuls geven aan het behoud en herstel van mooie natuur in Overijssel.

Daarnaast ontstaat ook ruimte voor agrarische bedrijven om over te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering, of op een andere locatie hun bedrijf voort te zetten. Hierdoor bieden we de ondernemers rond het natuurgebied een duurzaam toekomstperspectief.”

Boscompensatie

Overijssel heeft een grote opgave voor het compenseren van bos. Het verwijderen van bomen in Natura 2000-gebieden wordt ingezet voor bijvoorbeeld heideherstel, maar ook om onnodige verdamping in droogtegevoelige hoogvenen tegen te gaan. In het totale maatregelenpakket van het Programma Natuur is ruimte opgenomen om deze boskap te compenseren. Voor de bijna 17 miljoen die beschikbaar komt kan er komende periode tot 275 hectare bos bij komen in Overijssel. Op dit moment wordt deze boscompensatie als onderdeel van een bredere bossenstrategie uitgewerkt samen met natuurorganisaties, particuliere grondeigenaren, agrarische ondernemers en andere partijen. Lees meer over de aanpak van de bossenstrategie: Aan de slag met 60 hectare bos - Provincie Overijssel


Wat is het Programma Natuur?

Het Programma Natuur is een gezamenlijk programma van Rijk en provincies, en een aanvulling op de bestaande afspraken in het Natuurpact (2013). Het programma focust zich vooral op herstel en versterking van stikstofgevoelige natuur. De provincies, in hun rol als gebiedsregisseurs, werken dit programma uit in strategieën en uitvoering.

Voor de periode 2021-2030 stelt het Rijk een behoorlijk bedrag beschikbaar. Dit loopt op tot landelijk 300 miljoen per jaar tot 2030. De instandhoudingsdoelen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn worden namelijk nog altijd niet gehaald. Daarbij is belangrijk dat de natuur de basis vormt voor ons bestaan: gezonde bodem, schoon water, schone lucht. Extra middelen zijn nodig, niet alleen vanwege de overbelasting van natuur met stikstof, maar ook om de effecten van klimaatverandering en verdroging het hoofd te bieden. Robuuste, veerkrachtige natuur die tegen een stootje kan, dat is het streven.