Onderzoeksagenda omgevingseffectrapportage nieuwe Omgevingsvisie Overijssel ligt ter inzage

Gepubliceerd op 8 april 2021

Gedeputeerde Staten hebben op 23 maart 2021 de onderzoeksagenda omgevingseffectrapportage (o.e.r.) voor de nieuwe Omgevingsvisie Overijssel vrijgegeven. De onderzoeksagenda ligt ter inzage van donderdag 8 april tot en met woensdag 19 mei 2021.

De provincie Overijssel is gestart met de voorbereiding van een nieuwe omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is een integrale visie met strategische hoofdkeuzes van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn (2030 en verder). Voor de nieuwe omgevingsvisie doorlopen we de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.). Een milieueffectrapport (MER) brengt de milieugevolgen van de voorgenomen activiteiten in de omgevingsvisie en reële alternatieven (beleidsopties) in beeld. Ook beschrijft het MER maatregelen om eventuele negatieve gevolgen op het milieu te voorkomen of te beperken.

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de nieuwe omgevingswet in werking. Deze wet vraagt om het breder meenemen van effecten op de leefomgeving dan alleen de milieueffecten uit de huidige milieuwetgeving. Daarom besluiten we om de term omgevingseffectrapportage (o.e.r.) te gebruiken en een omgevingseffectrapport (OER) in plaats van een MER op te stellen. Het doel is om, voorafgaand aan de besluitvorming in 2022, alle relevante effecten breed en integraal in beeld te brengen en deze mee te wegen bij de te maken keuzes in de nieuwe Omgevingsvisie.

In de Onderzoeksagenda o.e.r. geven we aan hoe de provincie het OER vorm wil geven. Welke aanpak volgen we, welke aspecten komen in het OER aan bod en welke indicatoren gebruiken we om de verschillende beleidsopties te beoordelen? De Onderzoeksagenda gaat daarmee in op de reikwijdte en het detailniveau van het OER.

Waar inzien?

De Onderzoeksagenda o.e.r. ligt ter inzage van donderdag 8 april tot en met woensdag 19 mei 2021. Heeft u suggesties of heeft u opmerkingen bij de aanpak? Dan kunt u gedurende de genoemde termijn uw zienswijze indienen. Uw reactie wordt betrokken bij de voorbereiding van de omgevingsvisie en het OER. Alle ingekomen reacties beantwoorden we en leggen we vast in een reactienota.

De onderzoeksagenda is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar op het provinciehuis van Overijssel (Luttenbergstraat 2 in Zwolle) en het stadhuis in Almelo (Haven Zuidzijde 30 in Almelo).

Om het stuk op het provinciehuis in te zien kunt u telefonisch een afspraak maken via: 038 499 88 99. In Almelo kunt u het stuk bij de informatiebalie opvragen, hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Houd u zich bij een bezoek aan deze locaties aan de coronaregels van de Rijksoverheid.

Indienen reactie

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u uw zienswijze indienen per e-mail via  NieuweOmgevingsvisie@overijssel.nl onder vermelding van ‘Onderzoeksagenda o.e.r. nieuwe Omgevingsvisie’. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website www.overijssel.nl/loket/ter-inzage.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de periode van terinzagelegging van de Onderzoeksagenda organiseren wij een digitale infosessie. In deze infosessie geven medewerkers van de provincie een toelichting op de voorbereiding van de nieuwe Omgevingsvisie en de Onderzoeksagenda o.e.r. U krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen. De digitale infosessie vindt plaats op 22 april van 16:00 uur tot 17:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via NieuweOmgevingsvisie@overijssel.nl. Van tevoren krijgt u een link toegestuurd, waarmee u kunt deelnemen.

Wilt u meedenken over de nieuwe Omgevingsvisie? Houdt dan de website in de gaten. Binnenkort organiseren wij meedenksessies voor inwoners van Overijssel over het verhaal en de identiteit van onze provincie. Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/nieuweomgevingsvisie.