Veranderend klimaat vraagt om extra investeringen provincie

Gepubliceerd op 1 april 2021

Provincie Overijssel gaat extra investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Tot en met 2023 gaat het onder andere om een subsidieregeling voor gemeenten en waterschappen. De regeling richt zich op het  vergroten van het klimaatbewustzijn bij inwoners en ondernemers en op de uitvoering van concrete maatregelen op lokaal niveau . Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het voorstel om hier 8,75 miljoen euro in te investeren.

Er zijn flink wat maatregelen nodig. Het najaar en de winter zijn natter en het voorjaar en de zomer warmer en droger, met vaker hoosbuien en hittegolven. De investering van 8,75 miljoen is te zien als een tussenstap. Er zijn in de toekomst nog meer investeringen nodig om Overijssel klimaatrobuust te maken.

Het voorstel zet in op drie belangrijke thema’s die bijdragen aan het behalen van de klimaatbestendige en waterrobuuste doelen van Overijssel.

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

  1. Het Rijksprogramma Zoetwater Oost-Nederland (ZON) richt zich op de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen. Ook de provincie investeert in diverse projecten. Water langer vasthouden, ook in natuurgebieden is een belangrijk onderdeel van de aanpak in ZON. Een mooi voorbeeld is landgoed Smalenbroek, gelegen op de zuidflank van de stuwwal Oldenzaal-Enschede.

Maatregelen op het Smalenbroek zijn onder andere het dempen van rabatsystemen in enkele -als gevolg van sterfte gekapte- bospercelen, het dempen en verondiepen van circa 2,5 kilometer aan greppels en sloten, herstellen van kleine stuwen en het aanpassen van enkele duikers. In 2021 wordt de Bruninksbeek aangepakt. Door het verhogen van de beekbodem wordt de drainerende werking verminderd en wordt er meer water in het systeem vastgehouden en minder water afgevoerd.

  1. Een tweede maatregel richt zich op het optimaliseren van de wateraanvoer. De provincie is als eigenaar van de sluis Aadorp verantwoordelijk voor de doorvoer van water naar Noord Oost Overijssel en gebieden langs de Vecht. Uit onderzoek is gebleken dat we in tijden van droogte niet in staat zijn om voldoende water door te voeren. Daarom worden er maatregelen getroffen aan de sluis. De financiering hiervan is gezamenlijk met de waterschappen.

Overijssel klimaatrobuust

  1. De provincie steunt ook projecten van gemeenten en waterschappen die Overijssel klimaatrobuuster maken. Overijssel is vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgedeeld in vier zogeheten werkregio’s die aan de slag zijn met aanpassingen rondom de klimaatverandering (klimaatadaptatie). De provincie financiert 20% van de maatregelen die in de werkregio’s worden opgevoerd.
  2. Gedeputeerde Staten stellen verder voor om een bedrag van € 2,25 miljoen te reserveren voor de subsidieregeling Klimaatadaptatie. Deze regeling is op 1 februari 2021 in werking getreden. Ook deze subsidieregeling is gericht op gemeenten en waterschappen in Overijssel.  De provincie wil met deze subsidieregeling inzetten op haalbaarheidsonderzoeken, procesondersteuning en fysieke maatregelen die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook wordt gedacht aan projecten die bijdragen aan de verdere bewustwording van ondernemers en inwoners in Overijssel. De provincie wil een vliegwiel op gang brengen waarbij projecten als inspiratie dienen voor anderen. Denk daarbij aan het klimaatadaptief inrichten van schoolpleinen en dorpspleinen maar ook aan het innovatief inrichten van gasloze wijken in onze provincie.

Proefprojecten

Daarnaast wil het provinciebestuur investeren in pilots die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook komt er cofinanciering voor verduurzaming van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van bijvoorbeeld proeftuinen in de Climate Campus.