Waterprojecten

Gepubliceerd op 29 augustus 2018

Aanleg, onderhoud en watervoorziening in Overijssel

IJsseldelta-Zuid

luchtfoto ijsseldelta

Het project richt zich op het gebied tussen Kampen, de IJssel en het huidige Drontermeer om daar de waterveiligheid, leef- en werkomgeving en doorstroom van het verkeer te verbeteren. Zo komt er meer ruimte voor woningbouw, recreatie, infrastructuur en nieuwe natuur. Bovendien wordt de versterking van de agrarische structuur en de leefbaarheid van kleine gebieden gerealiseerd.

Zoektocht water Twente

waterwinning

Overijssel, Gelderland, drinkwaterbedrijf Vitens, waterschap Vechtstromen en waterschap Rijn & IJssel zoeken een oplossing voor het toekomstig tekort van vijf tot zeven miljoen m3 drinkwatercapaciteit in Twente. Er zijn negen potentiële locaties naar voren gekomen voor een nieuwe waterwinning. Met een Milieueffect rapport, een kosten-baten-analyse en een onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit wordt inhoudelijke informatie verzameld om een onderbouwde keuze te maken voor twee of drie voorkeurslocaties.

Ruimte voor de Vecht

vecht

Samen met dertien partners streeft de provincie Overijssel ernaar de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.

IJssel-Vechtdelta

ijsselkade

In het programma IJssel-Vechtdelta werken regionale overheden, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een toekomstbestendige, waterveilige delta, waar wonen,werken en leven ook in 2100 nog steeds mogelijk is. In dit gebied stromen IJssel, Overijsselse Vecht en de Sallandse weteringen samen en is een sterke invloed merkbaar van het IJsselmeer. Door klimaatverandering moet dit gebied zich voorbereiden op meer wateraanvoer door de rivieren, een mogelijk hoger peil van het IJsselmeer en noodzakelijke extra watertoevoer in droge tijden.