Stedelijk Water

Gepubliceerd op 16 augustus 2017

Stedelijk water

Stedelijk water beslaat een breed werkveld. Gemeenten en waterschappen zijn actief met oppervlaktewater, grondwater, riolering en zuivering. De watervraagstukken spelen in de openbare ruimte, maar ook op particuliere terreinen en gebouwen. In de stad speelt ook de waterketen. De waterketen omvat de productie en levering van drinkwater en transport en zuivering van afvalwater. Verantwoordelijk voor de waterketen zijn achtereenvolgens drinkwaterbedrijf (drinkwater), gemeente (riolering) en waterschap (zuivering afvalwater). De provincie heeft geen taak in de waterketen.

Bewoner en bedrijf

Grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater of bodem op hun eigen terrein. Ook voor grondwater zijn particulieren zelf op hun eigen grond verantwoordelijk voor maatregelen om schade te voorkomen als gevolg van een te hoge of lage grondwaterstand. De gemeente komt pas in beeld wanneer zij zich in alle redelijkheid niet kunnen ontdoen van het grond- of hemelwater. Dan kan de gemeente ‘bij redelijkheid’ een voorziening, zoals een riool aanbieden.

Gemeente

Gemeenten kennen drie zorgplichten. Zij zorgen - via de riolering - voor de inzameling van stedelijk afvalwater. Ten tweede hebben zij de zorg voor hemelwaterafvoer in de openbare ruimte. Tot slot hebben de gemeenten de zorgplicht voor grondwater. De gemeenten spannen zich in om in de openbare ruimte de gevolgen van een nadelige grondwaterstand te voorkomen.

Waterschap

Waterschappen zuiveren het afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallaties(RWZI). Het gezuiverde water wordt vervolgens op het oppervlaktewater geloosd. Daarnaast beheren de waterschappen vaak het stedelijke water en kunnen zij bijdragen aan oplossingen in de afvoer van hemelwater of grondwater door maatregelen in het watersysteem.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert: het wordt warmer, natter én droger. Naast hevige regenbuien en wateroverlast krijgen we ook te maken met langere perioden van droogte en watertekort. Steden worden steeds warmer, zeker in vergelijking met hun omgeving. Ook zal er vaker een hittegolf optreden.

Een klimaatbestendige stad vraagt om maatregelen gericht op aanpassingen in de ruimtelijke inrichting en op het beperken van gevolgen van hittestress. Meer groen en water kunnen onder andere verkoeling brengen. Welke rol de provincie gaat oppakken wordt in 2018 duidelijk bij de vaststelling van de revisie van de Omgevingsvisie.