Drinkwater en grondwater

Gepubliceerd op 2 maart 2017

Gebruik grondwater

drinkwatergrondwater

De vergunningverlening voor het onttrekken van grondwater ligt bij de waterschappen. Uitzondering zijn de grondwateronttrekkingen waarbij een brede belangenafweging komt kijken, dus naast water ook ruimtelijke, volksgezondheids- en economische aspecten. Dan is de provincie vergunningverlener. Dit speelt bij de drinkwatervoorziening, grote industrïele winningen en bij koude- en warmteopslag in de bodem (WKO-installatie). Om de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te stellen onderzoekt de provincie ook mogelijkheden voor nieuwe waterwinlocaties.

Grondwaterbescherming

grondwaterbescherming

Rond drinkwaterwinningen liggen drie beschermingsschillen. Het intrekgebied is de buitenste schil. Daar gelden beperkingen voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. De middelste schil is het grondwaterbeschermingsgebied, waar naast ruimtelijke beperkingen, ook milieuregels gelden. Dit om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. In de binnenste schil, het waterwingebied, staan andere functies ten dienste van de waterwinning. Bij iedere schil hoort een eigen reactietijd, te weten 100 jaar, 25 jaar en 60 dagen. Deze reactietijd geeft aan hoe lang een waterdruppel er over doet in de winput te komen. Zo is er voldoende tijd voor maatregelen in gevallen dat er iets misgaat.

Zoetwatervoorziening Oost Nederland

zon

Zoet water is niet onbeperkt beschikbaar. 's Zomers wordt vanuit de IJssel(meer) water ingelaten voor landbouw, natuur en scheepvaart. Dit kan slechts in een derde deel van Overijssel. De klimaatverandering, met langere droogteperiodes, maakt ons kwetsbaarder. Natuur en landbouw kunnen schade ondervinden. De provincie is trekker van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Waterschappen, gemeenten en belanghebbenden nemen maatregelen om het beschikbare water slimmer te benutten. Centraal in deze strategie staan: sparen, aanvoeren en accepteren/aanpassen. Dit kan een keuze betekenen voor een gewas dat beter tegen droogte kan.

Onderzoek, financiering en schade

onderzoek

Vitens en bedrijven die grondwater onttrekken, financieren de onderzoekskosten binnen het grondwaterbeheer. Dit gaat via een provinciale grondwaterbelasting. Uitgangspunt bij vergunningverlening is het voorkomen van schade. Als er tòch schadeclaims komen, schakelt de provincie een onafhankelijke schadecommissie in. Monitoring van grondwater is onontbeerlijk voor onderzoek en beleid. De provincie beheert een meetnet waar de grondwaterstanden en de kwaliteit van het grondwater wordt gemeten. Deze gegevens zijn te raadplegen op www.dinoloket.nl.