Wie doet wat in het Overijsselse water?

Gepubliceerd op 12 oktober 2017

bewoner

Grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater of bodem op hun eigen terrein. Ook voor grondwater zijn particulieren zelf op hun eigen grond verantwoordelijk voor maatregelen om schade te voorkomen als gevolg van een te hoge of lage grondwaterstand. De gemeente komt pas in beeld wanneer zij zich in alle redelijkheid niet kunnen ontdoen van het grond- of hemelwater. Dan kan de gemeente ‘bij redelijkheid’ een voorziening, zoals een riool aanbieden.

drinkwater bedrijven

De drinkwaterbedrijven zijn overheids n.v.’s. Zij voeren taken uit binnen de kaders uit de Drinkwaterwet. Kernbegrip is volksgezondheid’. Het rijk houdt toezicht op de kwaliteit van het drinkwater. De provincies en gemeenten zien, als aandeelhouders, toe op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Vitens is de drinkwaterproducent in Overijsel.

waterschappen

De waterschappen zijn een uitvoerende bestuurslaag. Zij zorgen voor het regionale waterbeheer en de zuivering van afvalwater. Ook beheren ze een groot deel van de waterkeringen. Waterschappen hebben een eigen belastinggebied en inkomsten om hun taken te bekostigen. Het beheergebied van het waterschap is gebaseerd op een stroomgebied en loopt dus vaak dwars door gemeente- en provinciegrenzen.

de gemeenten

De gemeenten beheren de riolering en zamelen zo het afvalwater in. In het buitengebied kunnen woningbezitters kiezen voor een individuele zuivering van afvalwater wanneer hun woning op grote afstand ligt van de gemeentelijke riolering. Ook hebben gemeenten de zorgplicht voor berging en afvoer van overtollig hemelwater en voor het grondwater in de openbare ruimte.

de provincies

De provincie heeft een centrale rol in het ruimtelijke en economische domein en de natuur. Zij ontwikkelt integrale gebiedsvisies over de ruimte, en legt die vast in de provinciale omgevingsvisie en -verordening. Zij is kaderstellend voor het regionale waterbeheer. Verder is de provincie verantwoordelijk voor de instelling en bestuurssamenstelling van waterschappen en houdt zij financieel toezicht.

het rijk

Het Rijk is verantwoordelijk voor nationale belangen zoals bescherming tegen overstromingen. Zij schept daarvoor de kaders, mede op basis van Europese regelgeving. Het parlement legt de verdeling van verantwoordelijkheden in wetgeving vast. Ook is het rijk verantwoordelijk voor de activiteiten in de diepe ondergrond. Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren, kanalen en meren.