Water

Gepubliceerd op 5 april 2018

Onze gezondheid staat of valt bij schoon drinkwater en goed werkende ecosystemen. Ecosystemen zijn gebieden met levende onderdelen (mensen, dieren en planten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem). Overijssel doet mee aan meerdere waterprojecten die voor dit soort gebieden zorgen.
De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Waterschappen en gemeenten moeten wateroverlast voorkomen.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Wie doet wat met water?

 • Het Rijk maakt wetten, beschermt tegen overstromingen en beheert rivieren, kanalen en meren.
 • De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Ook zorgt zij voor het overleg en de plannen voor waterbeheer in de regio.
 • De waterschappen beheren water en waterkeringen (dijken) en zuiveren afvalwater.
 • De gemeenten gaan over riolering en grondwater in de openbare ruimte en opslag en afvoer van wateroverlast.
 • Bewoners helpen zelf eventuele schade te voorkomen bij hoog water (en laag water).

Drinkwater en Grondwater

Overijssel haalt drinkwater uit 23 Overijsselse grondwatergebieden. Deze gebieden zijn beschermd. Met de Reflect-methode kunt u zien wat er wel en niet mag in een beschermd gebied voor drinkwater. Voorbeelden van ideeën en mogelijkheden staan op www.jijenoverijssel.nl. en Win-win water.

Informatie over de waterstand en kwaliteit van het grondwater vindt u via www.dinoloket.nl.

Zoektocht Waterwinning Twente

De provincie Overijssel zoekt samen met haar partners een oplossing voor het toekomstig tekort van 5 tot 7 miljoen m3 drinkwatercapaciteit in Twente.

Er is een aantal geschikte gebieden. De provincie moet die formeel vaststellen als voorkeurslocatie(s) voor drinkwaterwinning. Daarvoor gelden procedures, zoals een Milieu Effect Rapportage. De planMER en voorkeurslocaties voor drinkwaterwinning in Vriezenveen-Daarle en Mander zijn vastgesteld.

Wateroverlast en waterveiligheid

Waterschappen en gemeenten moeten wateroverlast voorkomen. De regels hiervoor staan in de Omgevingsverordening Overijssel 2017.
Gemeenten zijn verplicht om in hun plannen rekening te houden met gebieden die risico lopen om te overstromen. Zij kunnen het Stappenplan Overstromingsrisicoparagraaf gebruiken als hulpmiddel. Eigenaren van grond zijn ook verantwoordelijkheid om wateroverlast te helpen voorkomen.

Waterkwaliteit

Waterschappen zorgen voor de kleine waardevolle wateren, zoals vennen en bronnetjes. Voor grotere rivieren, meren en kanalen en grondwaters bestaat de Europese Kaderrichtlijn Water.

Waterschappen in en om Overijssel

Drents Overijsselse Delta

Rijn en IJssel

Vallei en Veluwe

Zuiderzeeland

Vechtstromen

Waterprojecten

Overijssel doet mee of geeft opdracht aan meerdere waterprojecten. Meestal hebben deze projecten verschillende doelen tegelijk:

 • waterveiligheid
  (dijken versterken)
 • leef- en werkomgeving verbeteren
 • doorstroom van het verkeer
  (scheepvaart)
 • drinkwater winnen
 • natuurbehoud en recreatie

Gebiedsdossiers

In Overijssel wordt op 23 plaatsen grondwater uit de bodem gehaald. Uiteindelijk komt dit als drinkwater uit de kraan.

De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. Voor de 23 Overijsselse drinkwaterlocaties zijn 21 dossiers gemaakt.