Water

Gepubliceerd op 20 juli 2018

Onze gezondheid staat of valt bij schoon drinkwater en goed werkende ecosystemen. Ecosystemen zijn gebieden met levende onderdelen (mensen, dieren en planten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem). Overijssel doet mee aan meerdere waterprojecten die voor dit soort gebieden zorgen.
De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Samen met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat zorgen we voor waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Wie doet wat met water?

  • Het Rijk maakt wetten, beschermt tegen overstromingen en beheert rivieren, kanalen en meren.
  • De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Ook zorgt zij voor het overleg en de plannen voor waterbeheer in de regio.
  • De waterschappen beheren water en waterkeringen (dijken) en zuiveren afvalwater.
  • De gemeenten gaan over riolering en grondwater in de openbare ruimte en opslag en afvoer van wateroverlast.
  • Bewoners helpen zelf eventuele schade te voorkomen bij hoog water (en laag water).

Zwemwater

Zwemmen in zwemwaterlocaties kan in Overijssel op ruim 40 aangewezen locaties of in zwembaden. De provincie houdt toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Dit gebeurt onder ander door het beoordelen van laboratoriumanalyses en inspecties van de Overijsselse zwembaden. Bij overschrijding van de normen kan de provincie handhavend optreden.

Zwemmen in Overijssel

Zwemmen in Overijssels open water

Zoektocht Waterwinning Twente

De provincie Overijssel zoekt samen met haar partners een oplossing voor het toekomstig tekort van 5 tot 7 miljoen m3 drinkwatercapaciteit in Twente.

Er is een aantal geschikte gebieden. De provincie moet die formeel vaststellen als voorkeurslocatie(s) voor drinkwaterwinning. Daarvoor gelden procedures, zoals een Milieu Effect Rapportage. De planMER en voorkeurslocaties voor drinkwaterwinning in Vriezenveen-Daarle en Mander zijn vastgesteld.

Waterkwaliteit

Waterschappen zorgen voor de kleine waardevolle wateren, zoals vennen en bronnetjes. Voor grotere rivieren, meren en kanalen en grondwaters bestaat de Europese Kaderrichtlijn Water.

Waterschappen in en om Overijssel

Drents Overijsselse Delta

Rijn en IJssel

Vallei en Veluwe

Zuiderzeeland

Vechtstromen

Gebiedsdossiers

In Overijssel wordt op 23 plaatsen grondwater uit de bodem gehaald. Uiteindelijk komt dit als drinkwater uit de kraan.

De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. Voor de 23 Overijsselse drinkwaterlocaties zijn 21 dossiers gemaakt.