Herziening provinciaal inpassingsplan

Gepubliceerd op 6 augustus 2019

In de vergadering van 11 april 2018 hebben Provinciale Staten het PIP vastgesteld, zonder verdere aanpassingen. Herziening van het PIP was nodig, nadat de Staten in 2014 besloten tot een heroverweging van de oorspronkelijke plannen. Door dat besluit, om delen van het oorspronkelijke project N340/N48 en N377 niet of anders uit te voeren, was het nodig het PIP 2012 op enkele onderdelen te herzien. Ook krijgt een aantal grondpercelen, die niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het project, hun oorspronkelijke bestemming terug.

Aanpassingen

De voornaamste aanpassingen in de PIP herziening 2017, ten opzichte van de ontwerp PIP herziening 2017 zijn:

  1. Het terugbestemmen van de gronden rondom de kruising N340/Hessenweg-West ongedaan maken. Op verzoek van de gemeente Ommen blijft het met deze aanpassing planologisch mogelijk een ongelijkvloerse kruising aan te leggen. Verder wordt de oversteek voorzien van een verkeersregelinstallatie, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.
  2. Aanpassing ontsluiting ter plaatse van de Ankummerdijk. Voor de bereikbaarheid van bedrijven aan de noordelijke parallelweg wordt deze parallelweg aan de noordzijde van de N340 tussen de Ankummerdijk en het Roode Hert verbreed.
  3. Het aanpassen van de plantoelichting met betrekking tot de beschermingsmaatregel van het grondwaterbeschermingsgebied.
  4. Het opnemen van het specifieke asfalttype in de regels.
  5. Kleine aanpassingen van de plangrens als gevolg van ontwerpwijzigingen.
  6. De bevoegdheid tot vaststelling van een bestemmingsplan voor de in het Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen, herziening 2017 betrokken gronden voor de terugbestemde woningen terug te leggen bij de gemeenteraden van Dalfsen, Ommen en Zwolle.