Waterwingebied Wierden

Gepubliceerd op 22 augustus 2019

Waterwingebied Wierden gedeeltelijk verplaatst

De provincie Overijssel werkt samen met de gemeente Wierden, het waterschap Vechtstromen en Vitens aan het verplaatsen van een gedeelte van het waterwingebied bij Wierden naar een nieuwe locatie aan de Nottermorsweg. Dat is nodig om de verbreding en verlegging van de N35 in de nabije toekomst mogelijk te maken. Tot eind 2017 gaat het alleen nog om het veranderen van het bestemmingsplan van Wierden en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Vanaf 2018 wordt ook daadwerkelijk gestart met het maken van twee nieuwe putten op de nieuwe locatie. Eind 2018 moeten de nieuwe putten drinkwater gaan leveren.

Achtergrond

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel, Regio Twente, de gemeente Hellendoorn, de gemeente Rijssen-Holten en de gemeente Wierden zijn in 2015 overeengekomen de Rijksweg N35 tussen Nijverdal en Wierden op te waarderen tot een autoweg met 2x2 rijstroken (met een maximumsnelheid van 100 km/uur). De weg wordt gedeeltelijk verlegd in noordelijke richting.

Door de verlegging van de N35 kan een klein deel van de drinkwaterwinlocatie aan de Nijverdalsestraat in Wierden niet meer worden gebruikt voor de winning van drinkwater. Enkele bewoners hebben gronden aan de Nottermorsweg beschikbaar gesteld aan de provincie en Vitens , waarop twee nieuwe putten kunnen worden gemaakt om de drinkwatervoorziening in de regio op peil te houden. Tussen de twee locaties wordt een ondergrondse leiding gelegd met een totale lengte van ongeveer anderhalve kilometer. Zo kan het water van de Nottermorsweg naar de huidige locatie aan de Nijverdalsestraat  worden getransporteerd. De nieuwe locatie krijgt ook nog een uitrit, zodat medewerkers van Vitens bij de nieuwe putten kunnen voor onderhoud.

Vergunningen

Voordat de nieuwe putten, de leiding en de uitrit aangelegd worden, moet het bestemmingsplan van Wierden aangepast worden en moeten verschillende vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Daarbij zijn meerdere overheden betrokken. Het gaat om

Bevoegd gezag provincie Overijssel

 • Watervergunning(en) op grond van de Waterwet
 • Vergunning(en) op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
 • Ontheffing(en) op grond van de Flora- en faunawet

Bevoegd gezag gemeente Wierden

 • Omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Vergunning(en) en ontheffing(en) op grond van de Algemene plaatselijke verordening Wierden

Bevoegd gezag waterschap Vechtstromen

 • Vergunning(en) en melding(en)  op grond van de Keur waterschap Vechtstromen

Bevoegd gezag Rijkswaterstaat (gedelegeerd door Minister van Infrastructuur en Milieu)

 • Vergunning(en) op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken

De provincie Overijssel coördineert het aanvragen van al deze vergunningen en ontheffingen in goede samenwerking met het andere bevoegd gezag.

Informatie

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen worden eind januari 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegd bij de gemeente Wierden, de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen en Rijkswaterstaat. In die periode van zes weken wordt in de gemeente Wierden een informatieavond gehouden waar iedereen, die geïnteresseerd is in de verplaatsing van een gedeelte van de waterwinlocatie, informatie kan krijgen en in gesprek kan gaan met projectmedewerkers van de verschillende partijen.

Wilt u een zienswijze (inspraakreactie) indienen over het bestemmingsplan of de te verlenen vergunningen, dan kunt u dat schriftelijk of per e-mail doen in de periode dat ze ter inzage liggen.

Planning

De planning van de verplaatsing van het waterwingebied is als volgt:

 • januari 2017 ontwerp bestemmingsplan en ontwerp vergunningen ter inzage
 • juni 2017 B&W Wierden besluiten over het vaststellen van het bestemmingsplan, alle overheden besluiten definitief over de vergunningen.
 • Juni 2017 start van de termijn waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen de besluiten omtrent bestemmingsplan en vergunningen
 • januari 2018 Vitens start de werkzaamheden voor de verplaatsing van het waterwingebied.
 • december 2018 nieuwe waterwingebied in bedrijf

Deze planning is onder voorbehoud van onverwachte gebeurtenissen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de verplaatsing van het waterwingebied bij Wierden, dhr. Herbert Korbee van de provincie Overijssel. Hij is per e-mail te bereiken via e-mail h.korbee@overijssel.nl en telefonisch op 06 54 37 16 69.