Over het project N34

Gepubliceerd op 2 oktober 2017

De N34 tussen Witte Paal en Coevorden is een belangrijke weg voor de ontsluiting van het noordoosten van de provincie Overijssel (Ommen, Hardenberg) en het zuidoosten van Drenthe (Coevorden, Emmen). De weg wordt voor zowel recreatieve als zakelijke doeleinden gebruikt om van en naar Zwolle (A28), Emmen (A37) en verder te gaan.

Naar een regionale stroomweg

De weg is tot 2007 eigendom geweest van Rijkswaterstaat. In 2007 is de N34 overgenomen door de provincie Overijssel. De weg is een zogenaamde regionale stroomweg. Een stroomweg kenmerkt zich door stromen van verkeer. Op een stroomweg kan men gewoonlijk goed doorrijden zonder dat er vertragingen optreden door bijvoorbeeld uitritten, rotondes en verkeerslichten. Op dit moment is de N34 nog niet ingericht als een regionale stroomweg, want er zijn nog veel gelijkvloerse kruisingen, met of zonder verkeerslichten en uitritten van woningen aanwezig. De provincie Overijssel wil de weg graag opnieuw inrichten als een stroomweg, waar veilig met 100 km per uur over gereden kan worden.

Veiliger

Op dit moment maken ongeveer 15.000 voertuigen dagelijks gebruik van de N34. Voor de toekomst (2020/2030) verwacht de provincie een verdere groei van het aantal voertuigen. Ook gebeuren er op de N34 nog te veel ongelukken. De weg moet dus ook veiliger worden. De provincie Overijssel heeft in 2010 al een aantal maatregelen genomen, die de verkeersveiligheid op korte termijn hebben verbeterd op het wegvak tussen de J.C. Kellerlaan en Coevorden. Het gaat daarbij om:

  • Aanbrengen van nieuwe brede belijning in de as van de weg, voorzien van ribbelvorming zodat de automobilist wordt geattendeerd als hij/zij de belijning overrijdt.
  • Aanbrengen van extra mottoborden met daarop de campagnes van de rijksoverheid (2 sec afstandhouden, Rij met je Hart).

Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard, net als de tijdelijke maatregel bij de Boshoek, totdat de weg een toekomstvaste, veilige inrichting heeft gekregen.

Planfase

De provincie Overijssel heeft een planstudie/MER uitgevoerd. In deze planstudie zijn maatregelen onderzocht op hun werking, gevolgen en inpasbaarheid. Op 15 november 2011 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel met instemming van Gedeputeerde Staten van Drenthe en de colleges van B&W van Hardenberg en Coevorden, het N34-conceptplan (‘voorkeursalternatief') vastgesteld. Het voorkeursalternatief heeft in de periode van 16 december 2011 t/m 10 februari 2012 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 99 zienswijzen binnengekomen. De reacties op deze zienswijzen zijn verwoord in de reactienota. Naar aanleiding van de zienswijzen hebben er planaanpassingen plaats gevonden (verwerkt in het definitief voorkeursalternatief). De reactienota en het definitief voorkeursalternatief zijn eind 2012 vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Overijssel, in afstemming met Drenthe, Hardenberg en Coevorden.