Over het project N307

Gepubliceerd op 12 juni 2018

De N307 loopt van Lelystad naar Kampen en is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle. De provincies Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, vlot en veilig kan verplaatsen en dat bewoners beschermt zijn tegen overstromingen.

Het verkeer staat steeds vaker vast tussen Roggebot en de aansluiting met de N50. Een van de oorzaken is de brug bij de sluis. Deze staat geregeld open en dit veroorzaakt met name tijdens de spits lange wachttijden. Daarnaast zorgt de rotonde voor een slechte doorstroming van het verkeer. Het inhalen van langzaam verkeer op de N307 leidt tot onveilige verkeerssituaties. In de toekomst neemt het verkeer alleen maar toe en daarmee wordt de doorstroming slechter.

Doelstellingen verkenning

De provincies hebben samen de verkenning afgerond. Hierin is onderzocht welke verkeerskundige oplossingen er mogelijk zijn om de doorstroming op de weg tussen Roggebotsluis en de aansluiting met de N50 bij Kampen  te verbeteren. Het uiteindelijke doel is een weg van 2x2 rijstroken, waar 100 kilometer per uur gereden kan worden.

Resultaat verkenning

De relatie van deze verkenning met het Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is groot. Met de uitvoering van de Zomerbedverlaging en de realisatie van het Reevediep is het systeem voor waterveiligheid nog niet helemaal klaar in de regio IJsseldelta (Kampen-Zwolle-Dronten). Oorspronkelijk zou de planvorming voor fase 2 “pas” na 2025 beginnen. Op uitdrukkelijk verzoek van de regio heeft het ministerie IenW ingestemd met het naar voren halen hiervan. Hiervoor is budget vrijgemaakt in het Deltafonds, omdat er werk-met-werk kan worden gemaakt.

In de verkenning hebben we de afgelopen jaren meerdere oplossingen onderzocht. De resultaten van deze oplossingen zijn besproken met de omgeving (omwonenden, bedrijven, belangenorganisaties). Het resultaat van de verkenning is de best werkende oplossing voor huidige en toekomstige problemen, de voorkeursoplossing.

De voorkeursoplossing bestaat uit de volgende onderdelen:

  • realiseren nieuwe brug (7 meter doorvaarthoogte, beweegbaar deel en 2x1 rijstroken met enkelzijdige parallelvoorziening en een vrijliggend fietspad);
  • realiseren nieuwe weg (2x1 rijstroken met uitbreidingsmogelijkheden naar het midden van de weg);
  • realiseren een ongelijkvloerse aansluiting N307-N306;
  • verhogen van de snelheid op het traject van 80 km/uur naar 100 km/uur;
  • aanleggen van een zuidelijke parallelweg en langs het Overijsselse deel ook een noordelijke parallelweg.

Planstudie

Nu PS Overijssel een besluit genomen heeft, gaat het project N307 Roggebot-Kampen een volgende fase in: de planstudiefase. Tijdens de verkenning zijn de problemen en oplossingsrichtingen globaal onderzocht. Daarbij is de voorkeur uitgesproken voor een bepaalde variant: uiteindelijk twee rijbanen (maximum snelheid 100 km/uur), een zeven meter hoge brug bij Roggebot en een ongelijkvloerse aansluiting N306/N307. Tijdens de planstudiefase wordt deze voorkeursvariant nader uitgewerkt en onderzocht. Dan wordt bijvoorbeeld gekeken naar de exacte locatie en het ontwerp van de brug, de vormgeving van de ongelijkvloerse aansluiting N306/N307 en de ligging van de twee rijbanen met parallelwegen. Verder vinden er in deze fase allerlei onderzoeken plaats op het gebied van archeologie, kabels en leidingen, natuurwaarden, geluid en dergelijke. Beide provincies werken in deze fase nauw samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Dronten en Kampen, Waterschap Zuiderzeeland omwonenden, weggebruikers en belangenorganisaties.


IJsseldelta fase 2

Het verbeteren van de N307 Roggebot - Kampen, de sloop van de Roggebotsluis en de aanleg van een nieuwe hogere brug maakt onderdeel uit van Ruimte voor de Rivier fase 2. Actuele informatie vindt u op: