Onderzoek door Deltares en TNO

Gepubliceerd op 11 juni 2019

Onderzoek door Deltares en TNO

Onderzoeksbureau Deltares en TNO onderzoeken de oorzaak van de schades aan woningen en panden langs het kanaal. Deltares onderzoekt wat er allemaal in de bodem aan de hand is en waardoor iets veroorzaakt kan zijn. Hierbij kijken ze onder andere naar de impact van baggerwerkzaamheden en het inbrengen van damwanden. Ook wordt gekeken naar de effecten van bijvoorbeeld verkeersdrempels, wijzigingen van het waterpeil, zwaar vrachtverkeer en het gebruik van het kanaal door schepen. Het doel van dit alles is te achterhalen wat de oorzaak van de schades kan zijn.

TNO doet onderzoek naar de schade aan de gebouwen. Dit doen zij door in de maanden juni, juli en augustus alle schades aan woningen en gebouwen langs het kanaal op te nemen. Deze opnames gaat TNO vervolgens analyseren. Dit doen ze eerst voor 22 panden die verspreid liggen tussen Daarlerveen en Mariënberg. Per schade wordt bekeken door wat voor een type beweging deze is veroorzaakt. Dit kan zijn door trillingen, zettingen in de ondergrond of een te hoge belasting, zoals een op- of aanbouw. De resultaten van het onderzoek van TNO worden vervolgens gekoppeld aan de onderzoeksresultaten van Deltares. Hierdoor kan per schade worden bepaald waardoor deze waarschijnlijk is ontstaan.

Vergoeding van schades

Uit het onderzoek wordt vervolgens opgemaakt wie verantwoordelijk is voor de ontstane schade en wat er moet gebeuren om nieuwe schade te voorkomen. Als provincie vergoeden wij de schade die veroorzaakt is door onze werkzaamheden aan het kanaal of onze wegen langs het kanaal. Datzelfde geldt voor schades die veroorzaakt zijn door werkzaamheden door de gemeente of het waterschap. Dit voorkomt dat bewoners bij meerdere overheden terecht moeten om een vergoeding te krijgen. Als provincie coördineren wij dit en verrekenen het met de betrokken gemeenten en waterschappen.

Wanneer blijkt dat de schade niet is veroorzaakt door werkzaamheden van de provincie of andere overheden ontstaat een nieuwe situatie. In dat geval kan de schade gemeld worden bij de verzekeraar voor een mogelijke vergoeding.

Veilig wonen

Als provincie en gemeenten vinden we het van groot belang dat bewoners en ondernemers veilig voelen in hun woningen en panden tijdens het onderzoek naar de schade. Daarom laten we alle huizen, waarvan bewoners aangeven zich onveilig te voelen of waarvan bekend is dat er grote schade is, regelmatig controleren. Waar de veiligheid niet gegarandeerd is, zoeken we samen met de bewoners en de betrokken gemeente naar een alternatief. Bijvoorbeeld door een versteviging van de woning of door tijdelijke huisvesting op maat. Gemeenten zijn hierbij betrokken omdat zij verantwoordelijk zijn voor het bouw- en woningtoezicht in hun gemeente.
De woningen die we laten controleren zijn op dit moment constructief allemaal veilig. Bij twee woningen neemt de veiligheid af door de schade aan de woningen. Hoewel de woningen nog veilig zijn, kiezen we in overleg met de bewoners voor vervangende woonruimte.

Onafhankelijke deskundigencommissie en klankbordgroep

De onafhankelijke deskundigencommissie bestaat uit een voorzitter en deskundigen op het gebied van trillingen, water en bodem, en geotechniek. De commissie begeleidt het plan van aanpak van Deltares en beoordeelt de uitvoering van het onderzoek voor een goede kwaliteit en voldoende voortgang. Zodra het onderzoek is afgelopen, stuurt de commissie een openbaar advies aan Gedeputeerde Staten over het vervolg.

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een gesprekspartner en een representatieve vertegenwoordiging van gezamenlijke eigenaren. In de klankbordgroep zitten vijf eigenaren die tevens lid zijn van de stichting Kant nog Wal, een eigenaar van een bedrijfspand en twee eigenaren van huizen in de directe omgeving van de Puntbrug.