Sociale kwaliteit

Gepubliceerd op 30 maart 2017

Hoe kunnen we de sociale kwaliteit van Overijssel vergroten?

Overijssel staat bekend om haar sterke verenigingsleven en enorme inzet van vrijwilligers bij lokale initiatieven. De provincie wil dit verder versterken en het mogelijk maken voor alle Overijsselaars om aan de samenleving mee te doen. Er liggen kansen op allerlei terreinen zoals natuur en milieu, lokale economie, water, energie, leefomgeving en cultuur. Tot en met 2019 is er geld gereserveerd om dit te bereiken.

In 2016 is in samenspel met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het maatschappelijk veld van gemeenten, lokale initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en professionals gewerkt aan een uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit. Hierin komen lokale vraagstukken en oplossingsrichtingen bij elkaar.

Sociale kwaliteit illustratie

Wat is sociale kwaliteit?

Sociale kwaliteit in Overijssel gaat over noaberschap, onder andere te zien aan de inzet van vrijwilligers, lokale initiatieven voor de eigen leefomgeving en coöperaties op het gebied van leefbaarheid. Daarbij krijgt het zelf organiseren van allerlei activiteiten door inwoners een impuls.

Waar komen we vandaan?

Eerdere investeringsvoorstellen zijn uitgevoerd onder de noemer Sociaal Flankerend Beleid 2013-2015. Dit heeft gezorgd voor veel en mooie maatschappelijke initiatieven en er is sociale kwaliteit aan veel provinciale projecten toegevoegd. Denk aan de Spoorzone Zwolle-Kampen, de stadsrandzone Blokzijl of de aanpak van laaggeletterdheid.

Er waren ook bewerkelijke regelingen, zonder goed zicht op maatschappelijk rendement. Zo heeft de provincie in 2013 en 2014 twee subsidieregelingen opengesteld om maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren. Het succes van deze regelingen heeft geleid tot de oprichting van het Overijssels Noaberschapsfonds dat wordt uitgevoerd door het Oranjefonds. Dit fonds ondersteunt de komende tien jaar Overijsselse op sociale samenhang gerichte initiatieven. Op  www.jijenoverijssel.nl/initiatiefkaart is een kaart gemaakt waarop initiatiefnemers hun initiatief kunnen delen en waar zij op zoek kunnen gaan naar passende ondersteuning.

Waar willen we naar toe?

De huidige periode van sociale kwaliteit staat in het teken van verbinden en aansluiten  bij vragen en initiatieven die er bij gemeenten, initiatiefnemers of organisaties zijn.

Er liggen kansen op allerlei terreinen zoals natuur en milieu, lokale economie, water, energie, leefomgeving en cultuur. Thema’s die de provincie in 2016 en 2017 wil verdiepen zijn onder andere: sport en bewegen (stimuleren breedtesportbeoefening), ruimte voor maatschappelijke initiatieven, noaberschap en hoe kennis en ervaring te delen. Op welke manier het programma vorm gegeven wordt hangt af van de vraagstukken uit de samenleving. Wel is het de ambitie van de provincie om een rol te spelen in het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur sociale kwaliteit, waarin kennis, ervaring, methodieken en handvatten beschikbaar zijn. Ook wordt dit de plek voor kennisuitwisseling en ontmoeting.

Bijzonder proces

Bijzonder aan sociale kwaliteit bij de provincie is dat Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en het maatschappelijke veld samen optrekken. Ieder vanuit hun eigen rol, kennis en ervaring. Het is een proces waarvan de uitkomst vooraf niet helder is.

Wel is er een kompas dat helpt bij het maken van keuzes bij investeringen:

  • Stimuleren van zelforganiserend vermogen
  • Gemeente- en themaoverstijgend
  • Bijdragen aan provinciale doelen
  • Financiering op project- en programmabasis

Informatie en contact

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Sociale Kwaliteit.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen via:

Algemeen
socialekwaliteit@overijssel.nl

Margreet Hogenkamp (projectleider)
m.hogenkamp@overijssel.nl of 038 499 70 57

Walther de Haas
wrj.d.haas@overijssel.nl of 038 499 83 31