Vraag en antwoord

Gepubliceerd op 22 juli 2010

Wat is de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie beschrijft welke richting de provincie Overijssel inslaat voor de komende tientallen jaren op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, economie, milieu en water. De leidende thema's voor alle beleidskeuzen binnen deze visie zijn ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

Waarom is een Omgevingsvisie nodig?

Overijssel is een provincie met veel verschillende landschappen en prachtige steden en stadjes. Om deze variatie te behouden en verder te ontwikkelen is beleid nodig, om de kwaliteit van het Overijsselse landschap te versterken maar tegelijkertijd ruimte te bieden aan economische ontwikkelingen.

Wat is ruimtelijke kwaliteit?

Wij vinden dat elk project, elke ontwikkeling iets moet bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit is dat elke functie op de goede plek ligt en op een goede manier is ingepast in de omgeving van die plek, zodat de gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde optimaal zijn.

Hoe gaat u aan de slag met ruimtelijke kwaliteit?

Door plannen en projecten te ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken. Deze gebiedskenmerken hebben we voor de hele provincie omschreven in de 'catalogus gebiedskenmerken'. Per gebiedskenmerk is opgeschreven welke normen er zijn, maar ook welke ontwikkelingen goed passen bij het gebiedskenmerk. Hierdoor is het mogelijk om de beste plek voor uw project te kiezen.

Wat zijn de kwaliteiten van het Overijsselse landschap?

Overijssel is een mooie en gevarieerde provincie met allerlei soorten landschappen. Tussen het weidse water van het Ketelmeer en de bosrijke brongebieden van de beken van Noordoost Twente en hoogveenresten bij Buurse tot het Reestdal in het noorden liggen stuwwallen, bossen en open landbouwgebieden. En vergeet de prachtige steden en dorpen niet. En dan zijn er ook nog schitterende landgoederen. Een zeer gevarieerd landschap.

Hoe kijken jullie tegen duurzaamheid aan?

Wij hanteren de definitie: "Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien." Daarom hebben we grote aandacht voor zuinig ruimtegebruik, de wateropgave en de reductie van broeikasgassen. We willen ruimte creëren voor duurzame energie zoals windenergie, koude- warmteopslag, zonneenergie en biomassa.

Wat is het belangrijkste dat jullie met de Omgevingsvisie willen bereiken?

Een blijvende groei van welvaart en welzijn met een verantwoord gebruik van de beschikbare ruimte en natuurlijke voorraden. We zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden voor toerisme en recreatie, de landbouw en vitale werklocaties. Onder natuurlijke voorraden verstaan we Natuur, Watersysteem en Ondergrond. Welzijn gaat bijvoorbeeld over aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus, zodat iedereen een plek heeft om te wonen op de manier die hij of zij wenst. Maar ook willen we de verscheidenheid en identiteit van steden en landschap versterken en ervoor zorgen dat we veilig, gezond en schoon kunnen wonen, werken en recreëren.

Kunnen gemeenten nog uitbreiden?

Wij voeren de regel in dat u eerst het gebruik van de ruimte optimaliseert en de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik onderzoekt. Dan pas kunt u kijken naar uitbreiding. We hebben bijvoorbeeld de afspraak met gemeenten gemaakt om hun behoefte naar bedrijventerreinen goed te onderbouwen.

Waar moet ik aan denken bij veiligheid?

De provincie let vooral op drie soorten veiligheid: In de eerste plaats waterveiligheid. Samen met de waterschappen wil de provincie ervoor zorgen dat we veilig en droog in Overijssel kunnen wonen. Daarnaast letten we op de zogenoemde externe veiligheid Dat zijn onderwerpen in de fysieke leefomgeving waar de provincie zich mee bezighoudt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ligging van explosieve stoffen ten opzichte van scholen en bedrijven. Via een goede ruimtelijke ordening proberen wij met gemeenten dergelijke knelpunten te vermijden. Ten slotte proberen wij continu de verkeersveiligheid op de provinciale wegen te vergroten.

Op welke manier gaat de provincie aan de slag met de Omgevingsvisie?

Bijvoorbeeld met gebiedsontwikkeling, subsidies en prestatieafspraken, maar ook met de Omgevingsverordening. Dat is als het ware de 'regelgeving' van de provincie. Voorbeelden van zo'n gebiedsontwikkeling zijn de ontwikkelingen in de IJsseldelta, waar we zowel natuur ontwikkelen, de waterveiligheid verbeteren en werken aan de bereikbaarheid van Kampen, Ruimte voor de Vecht of Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

Subsidies?

Kijk op de site van het subsidieloket van de provincie Overijssel.

De Omgevingsverordening, wat is dat?

In de Omgevingsverordening staat de belangrijkste regels waar een gemeente zich aan moet houden. Voor een aantal belangrijke onderwerpen zijn regels vastgelegd. We verankeren bijvoorbeeld het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik in de verordening.

Op welke manier krijg ik te maken met de verordening?

Indirect. Het is aan de gemeenten om de Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie te vertalen in de eigen plannen en vast te leggen in bestemmingsplannen. Inwoners en ondernemers kunnen via hun eigen gemeente hier invloed op uitoefenen.

Waar kiezen jullie concreet voor?

We gaan bijvoorbeeld voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018, meer aandacht voor herstructurering, zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en een forse reductie van de uitstoot aan broeikasgassen. Onze belangrijkste keuzen worden in hoofstuk 2 van de Omgevingsvisie toegelicht.

Waar gaat de Omgevingsvisie niet over?

Bijvoorbeeld jeugdzorg, cultuur en economische innovatie. Dat zijn wel onderwerpen waar de provincie zich mee bezig houdt, maar die staan niet in de Omgevingsvisie, anders dan dat deze activiteiten soms ook ruimte nodig hebben.

Hebben jullie onderzocht wat de inwoners belangrijk vinden?

Dat hebben we inderdaad gedaan. Daaruit blijkt dat ze het stimuleren van de werkgelegenheid erg belangrijk vinden en dat ze gehecht zijn aan het Overijsselse landschap zoals dat nu is. Deze twee elementen komen terug in de Omgevingsvisie.