Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 24 oktober 2017

De Omgevingsverordening regelt alleen dat wat nodig is voor het belang uit de Omgevingsvisie. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om daar zelf nadere invulling aan te geven. Ook herhalen we niet wat ergens anders al is geregeld, bijvoorbeeld door het rijk.
Het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet' komt terug in de zogenaamde flexibiliteitsbepalingen uit deze verordening. Waar mogelijk werken we met afwijkingsmogelijkheden in plaats van ontheffingsbepalingen. Ook hebben we de voorwaarden zoveel mogelijk positief omschreven.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

  • gemeentelijke ruimtelijke plannen (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
  • grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
  • kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (geeft instructies aan waterschappen)
  • verkeer (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen).

Digitale kaarten

Bij de Omgevingsverordening hoort een eigen set kaarten. De provincie biedt deze kaarten digitaal aan. Op die manier kunt u verder inzoomen en meer details bekijken. De kaarten laten bijvoorbeeld zien welke gebiedskenmerken de provincie belangrijk vindt bij de ontwikkeling van Overijssel en waar ze ontwikkelingsperspectieven ziet voor natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.


Voorgenomen beleid en eerdere herzieningen

Let op: voor het onderdeel Bedrijventerreinen hebben Provinciale Staten nieuw voorgenomen beleid vastgesteld. Dat is nog niet verwerkt in de Omgevingsverordening maar gemeenten dienen hier al wel rekening mee te houden, de provincie toetst al wel aan dit voorgenomen beleid.