Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 18 juli 2017

De Omgevingsverordening is een juridisch instrument dat zorgt dat het provinciale beleid van de Omgevingsvisie doorwerkt in plannen van andere overheden. Het geeft onder meer regels voor gemeenten en waterschappen.

Meer dan in voorgaande verordeningen is het uitgangspunt van de Omgevingsverordening dat er niet meer geregeld wordt dan nodig is voor het belang zoals dat in de Omgevingsvisie is verwoord. Gemeenten krijgen zoveel mogelijk ruimte om daaraan een nadere invulling te geven. Wat elders geregeld wordt - bijvoorbeeld door het Rijk - wordt niet nog eens dubbel geregeld in deze verordening. Daarmee voorkomt de provincie extra regeldruk.
Het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet' is ook toegepast bij de flexibiliteitsbepalingen in deze verordening. Waar mogelijk zijn afwijkingsmogelijkheden toegepast in plaats van ontheffingsbepalingen. Ook heeft de provincie zoveel mogelijk gekozen voor positief geformuleerde voorwaarden.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

  • Gemeentelijke ruimtelijke plannen (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
  • Grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
  • Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (geeft instructies aan waterschappen)
  • Verkeer (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen).

Digitale kaarten

Bij de Omgevingsverordening hoort een eigen set kaarten. De provincie biedt deze kaarten digitaal aan, waardoor de bezoeker verder kan inzoomen en meer details kan bekijken. De kaarten laten bijvoorbeeld zien welke gebiedskenmerken de provincie belangrijk vindt bij de ontwikkeling van Overijssel en waar ze ontwikkelingsperspectieven ziet voor natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.


Voorgenomen beleid en eerdere herzieningen

Let op: voor het onderdeel Bedrijventerreinen hebben Provinciale Staten nieuw voorgenomen beleid vastgesteld. Dat is nog niet verwerkt in de Omgevingsverordening maar gemeenten dienen hier al wel rekening mee te houden, de provincie toetst al wel aan dit voorgenomen beleid.