Groene Omgeving

Gepubliceerd op 30 juni 2017

Het Overijssels buitengebied is een aantrekkelijk mozaïek van landbouwbedrijven, beken en plassen, landgoederen, waardevolle natuur en karakteristieke landschappen. Met daarin buurtschappen, verspreide bebouwing en recreatiemogelijkheden. Samen vormen ze de kwaliteiten die Overijssel haar identiteit en eigenheid geeft.

Naast borging van de vitale waarden en belangen, zoals waterveiligheid, grond- en drinkwater en de ondergrond (bijvoorbeeld archeologische waarden), vragen de kenmerkende kwaliteiten van iedere plek in Overijssel bescherming en versterking. Die ruimtelijke kwaliteiten zijn uitgebreid beschreven in de Catalogus Gebiedskenmerken, onderdeel van de Omgevingsvisie Overijssel.

Ontwikkelen met kwaliteit

Het ruimtelijk beleid is in Overijssel gericht op het ruimte bieden aan economische dynamiek en het gelijktijdig bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

In de Omgevingsvisie Overijssel is dit uitgewerkt. Daarin staat waar de ontwikkeling van de landbouw voorrang heeft, waar natuur centraal staat en waar juist de combinatie van landbouw met wonen, werken, landschap en natuur het perspectief voor de toekomst is.

Spelregels

Spelregels zorgen voor de goede ontwikkeling, met de juiste kwaliteit op de beste plek. Voor nieuwe ontwikkelingen (bv. bedrijven, recreatie) in de groene omgeving is ruimte als de nieuwe functie past binnen de volgende spelregels:

  • de functie doet geen afbreuk aan beschermde waarden
  • de functie past bij ontwikkelingsrichting van de plek (landbouw, natuur of een mix van functies)
  • er wordt zuinig omgegaan met ruimte (meer functies bij elkaar, eerst hergebruik van bestaande bebouwing)
  • er wordt zorgvuldig omgegaan met de bijzondere kwaliteiten van het gebied en de gebiedskenmerken worden versterkt

Ruimte voor bewoners, bedrijven en organisaties

Vooral bewoners, bedrijven en organisaties zorgen voor dynamiek en ontwikkeling in het landelijk gebied. De provincie biedt hen de ruimte om te ondernemen, te wonen, te werken en te recreëren, onder de voorwaarde dat tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de omgeving. Deze benadering daagt uit om tot creatieve functiecombinaties te komen, groen ondernemerschap en innovatieve oplossingen.

De Kwaliteits Impuls Groene Omgeving (KGO) is het instrument om de balans te realiseren tussen ruimtelijk-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit.

Met deze aanpak bereiken we samen dat vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied hand in hand gaan met economische dynamiek.


Bijeenkomsten

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland met betrekking tot de Groene Omgeving.