Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Gepubliceerd op 8 december 2017

In de Wro staan alle bevoegdheden, rol en taken van rijk, provincies en gemeenten omschreven. Met deze wet heeft de provincie invloed op gemeentelijke ruimtelijke plannen.

In de Omgevingsvisie Overijssel staat wat Overijssel belangrijk vindt. In de Omgevingsverordening staan de regels die erbij horen. Gemeenten kunnen daar in bestemmingsplannen rekening mee houden.  Op www.ruimtelijkeplannen.nl staan alle ruimtelijke plannen in de provincie Overijssel.

De gemeente is aanspreekpunt

De gemeente gaat na of een idee past binnen het geldende bestemmingsplan. Als dat niet het geval is, kan de gemeente er voor kiezen om het bestemmingsplan aan te passen of heel anders te maken.

Bestemmingsplannen en overleg

Gemeenten mogen bestemmingsplannen maken, aanpassen of veranderen. In de voorbereiding van een bestemmingsplan overleggen de gemeente en de provincie.
Voor sommige soorten ruimtelijke plannen hoeft dit niet. Die staan in de Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen (pdf, 130 kB).


Direct melden

Gemeenten kunnen een nieuw ruimtelijk plan melden via het Loket: