Windmolens in Overijssel

Gepubliceerd op 17 juni 2019

Wind is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie
en het vermijden van de uitstoot van het broeikasgas CO2. De provincie
Overijssel heeft met het Rijk de afspraak gemaakt om in 2020 ten minste
85,5 Megawatt (MW) aan windenergie te kunnen opwekken. Medio 2019
staan er in Overijssel 17 windmolens met een vermogen van totaal 43
MW. Daarnaast zijn er verschillende projecten in aanbouw en in
voorbereiding.

Initiatiefnemers moeten bij hun gemeente zijn voor (planologische)
medewerking aan de plaatsing van windmolens. De gemeente beoordeelt
dit aan de hand van haar beleid en van de ruimtelijke kaders voor
windenergie uit de provinciale Omgevingsvisie.

De provincie onderscheidt de volgende gebieden:

Kansrijke zoekgebieden

  • ten noorden van de Vecht
  • tussen Staphorst-Zwolle
  • Hardenberg-Ommen

In deze gebieden maakt de provincie prestatieafspraken met gemeenten
over ontwikkeling van windenergie die in meer dan 1 gemeente
plaatsvindt.

Overige gebieden

In deze gebieden zijn initiatieven voor windenergie mogelijk als er
gezorgd wordt voor goede landschappelijke inpassing. Basis daarvoor zijn
de aanwezige gebiedskenmerken uit de Catalogus Gebiedskenmerken en
de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Gebieden waar geen windmolens zijn toegestaan:

  • Nationaal Natuur Netwerk (NNN)
  • Nationale Parken: de Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wieden
  • Nationale Landschappen: Noordoost Twente en IJsseldelta

Provinciaal inpassingsplan

Als de gemeente niet meewerkt aan een windmolenplan, dan kan de
provincie daarvoor een zogenaamd provinciaal inpassingsplan (PIP)
maken. Dit geldt voor windparken met een vermogen tussen de 5 MW en
100 MW.


Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: postbus@overijssel.nl