Ruimtelijke kwaliteit

Gepubliceerd op 17 mei 2018

Wat is ruimtelijke kwaliteit?

Dat is alles wat ruimte geschikt maakt voor mens, plant en dier. De juiste ontwikkeling op de juiste plek, en op de juiste manier ingepast in de omgeving. Niet alleen goed gebruik van de omgeving is belangrijk, maar ook de beleving en de betekenis. En ook de effecten voor andere plekken en voor volgende generaties.

De doorbraak_Een nieuwe waterloop door Twente

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Provinciale ruimtelijke ontwerpers:

Jan Roozenbeek, 038 499 81 78
Tim de Weerd, 06 10 73 81 19
Dana Wiersma, 038 499 81 54

Ruimtelijke ontwikkelingen in de groene omgeving

Het Overijssels buitengebied is een aantrekkelijk mozaïek van landbouwbedrijven, rivieren, beken en plassen, landgoederen, waardevolle natuur, karakteristieke landschappen, buurtschappen, verspreide bebouwing en recreatiemogelijkheden. Vooral inwoners, bedrijven en organisaties zorgen voor de dynamiek en ontwikkeling in de groene omgeving.

Er is dan ook ruimte voor ontwikkelingen die:

  • geen risico vormen voor beschermde waarden, zoals natuur en water
  • passen bij de ontwikkelrichting van de plek (landbouw, natuur of mix)
  • zuinig omgaan met ruimte (meervoudig gebruik, hergebruik, transformatie, etc.)
  • zorgvuldig omgaan met de kwaliteiten van het gebied en deze versterkt.

Ontwerpadvies nodig?

Ruimtelijke kwaliteit is een creatief proces samen met partners, bewoners en ontwerpers die kunnen helpen met het ‘verbinden en verbeelden'. Het Atelier Overijssel organiseert op aanvraag werkateliers voor gemeenten en waterschappen.

U kunt ook contact opnemen met één van onze provinciale ruimtelijke ontwerpers.

Aan de slag met ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit versterk je door:

  • bestaande kwaliteiten te koesteren en te verbinden met nieuwe ontwikkelingen
  • samenhang aan te brengen of te herstellen
  • contrasten op te voeren en afwisseling te vergroten
  • ruimtelijke uitstraling te versterken
  • beleefbaarheid en toegankelijkheid te vergroten.

In de Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel 2017 zijn de kwaliteiten van alle landschappen beschreven die in Overijssel van betekenis zijn.

Nieuwe ontwikkelingen? Een nieuw gebouw of bedrijven? Of een uitbreiding? Het Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving geeft handvatten en goede praktijkvoorbeelden. En vooral: ruimte voor maatwerk. Daarin vindt u wat er wél mogelijk is, en wat daarvoor nodig is.

Leegstand? Met de Rood voor Roodregeling wil de provincie de snel opkomende leegstand van agrarische bebouwing aanpakken. Het gaat tussen 2012 en 2030 om duizenden leegkomende gebouwen, met een totale oppervlakte van 4 miljoen m2. Dat zet de leefbaarheid, en daarmee ook de ruimtelijke kwaliteit, op het platteland onder druk.
Hoe werkt het? Sloop van leegstaande stallen geeft recht op de bouw van een nieuwe woning. Gebleken is dat 60 Rood voor Roodwoningen per jaar tot 2030 goed zijn voor de sloop van 1 miljoen m2 stallen. Daarnaast draagt deze regeling ook bij aan - sanering van asbestdaken, -investeren in duurzame energie, - economie en - sociale kwaliteit.
Uit het onderzoeksrapport van bureau Feddes/Olthof landschapsarchitecten bv is naar voren gekomen dat met Rood voor Rood goede resultaten worden bereikt.

Investeren in ruimtelijke kwaliteit? In de Wegwijzer Fondsvorming Ruimtelijke Kwaliteit staan mogelijkheden om KGO-investeringen van particulieren te bundelen in een gebiedsfonds.