Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 15 april 2019

De Omgevingsverordening regelt dat wat nodig is in het belang van de Omgevingsvisie Overijssel. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om daar zelf nadere invulling aan te geven.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

 • gemeentelijke ruimtelijke plannen
  (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
 • grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen
  (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
 • kwantitatief en kwalitatief waterbeheer
  (geeft instructies aan waterschappen)
 • verkeer
  (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen).

Digitale kaarten

Bij de Omgevingsverordening kunt u digitaal kaarten bekijken met de plan-viewer. Op die manier kunt u verder inzoomen en meer details bekijken. Op de kaart ziet u de belangrijke gebieden voor het ontwikkelen van natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.

Actualisatie 2018/2019

Jaarlijks wordt de Omgevingsverordening geactualiseerd. Dan worden de eerder vastgestelde wijzigingen in het beleid doorvertaald naar de Omgevingsverordening.

Terinzagelegging

Het ontwerp van de Actualisatie 2018/2019 ligt van donderdag 21 maart tot en met woensdag 8 mei 2019 ter inzage

Partiële herziening Omgevingsverordening voor Geitenhouderijen

Deze partiële herziening heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld door Provinciale Staten. Alle zienswijzen zijn terug te vinden in de Vasgestelde Reactienota (zie onder documenten). Dit betreft een voorzorgsmaatregel in het belang van de gezondheid van haar inwoners en om te voorkomen dat bedrijven uit gebieden buiten Overijssel waarin al een geitenstop is afgekondigd, uitwijken naar Overijssel.

Met de geitenstop is nieuwvestiging, omvorming of uitbreidingen van geitenhouderijen niet (langer) mogelijk. Vergund recht wordt geëerbiedigd, maar nieuwe (omgevings)vergunningen worden niet meer verleend. Aan dit verbod mag bij vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming niet getoetst worden. Het kan dus zijn dat er ondanks het verbod in de omgevingsverordening, wel natuurvergunningen (moeten) worden verleend. Deze activiteiten kunnen echter niet worden uitgevoerd omdat de benodigde ruimtelijke toestemming niet gegeven zal worden.