Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 24 januari 2019

De Omgevingsverordening regelt dat wat nodig is in het belang van de Omgevingsvisie Overijssel. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om daar zelf nadere invulling aan te geven.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

 • gemeentelijke ruimtelijke plannen
  (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
 • grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen
  (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
 • kwantitatief en kwalitatief waterbeheer
  (geeft instructies aan waterschappen)
 • verkeer
  (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen).

Digitale kaarten

Bij de Omgevingsverordening kunt u digitaal kaarten bekijken met de plan-viewer. Op die manier kunt u verder inzoomen en meer details bekijken. Op de kaart ziet u de belangrijke gebieden voor het ontwikkelen van natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.

Actualisatie 2017/2018

Jaarlijks wordt de Omgevingsverordening geactualiseerd. Dan worden de
eerder vastgestelde wijzigingen in het beleid doorvertaald naar de Omgevingsverordening.

Dit is op 26 september 2018 gebeurd met de vaststelling van de Actualisatie 2017/2018, Statenvoorstel PS/2018/494. De vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt in een geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Daarin kunt u een indruk opdoen van hoe de Omgevingsverordening er uitziet. Let op: aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend, omdat deze niet formeel zijn vastgesteld door Provinciale Staten.

Partiële herziening Omgevingsverordening voor Geitenhouderijen

Deze partiële herziening ligt vanaf 12 november 2018 tot en met 24 december 2018 ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

De provincie Overijssel neemt deze voorzorgsmaatregel in het belang van de gezondheid van haar inwoners en om te voorkomen dat bedrijven uit gebieden buiten Overijssel waarin al een geitenstop is afgekondigd, uitwijken naar Overijssel.

Het streven is dat Provinciale Staten van Overijssel deze wijziging op de Omgevingsverordening uiterlijk (eind) februari 2019 vaststellen.

Voor meer informatie zie Terinzagelegging Ontwerp partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel voor geitenhouderijen