Waar we nu mee bezig zijn: de projectuitvoering

Gepubliceerd op 10 juli 2019

Op deze pagina vindt u de actuele stand van zaken rondom de projectuitvoering van landinrichting Staphorst. Wilt u meer informatie over voorgaande processtappen dan kunt u deze teruglezen in het achiefweb. Let op: dit betreft een verouderde versie van onze website.

Vaststelling ruilplan (2017-2019)

Het ruilplan is op 20 april 2017 vastgesteld door de Uitvoeringscommissie.

Beroep tegen vastgesteld ruilplan

  • Tegen het ruilplan zijn 37 beroepen/verzoekschriften ingediend.
  • In de meeste zaken is de uitvoeringscommissie in het gelijk gesteld: de beroepschriften werden ongegrond verklaard en het ruilplan bleef ongewijzigd.
  • In 13 gevallen was de rechtbank van oordeel dat het verzoekschrift (deels) gegrond was.
  • De commissie heeft het ruilplan met goedkeuring van de rechtbank aangepast ten gunste van de betreffende indiener(s). De uitvoeringscommissie heeft na goedkeuring van alle betrokkenen, een voorstel tot wijziging van het ruilplan ingediend bij de rechtbank. De rechtbank heeft deze wijzigingsvoorstellen verwerkt in de beschikking.
  • Er is geen gebruik gemaakt van cassatie, waarmee het ruilplan definitief is geworden.

Gesprekken kavelaanvaarding (januari - juni 2019)

Kavelaanvaardingswerken

Met alle partijen die betrokken zijn bij de kavelovergang worden afspraken gemaakt over de uit te voeren kavelaanvaardingswerken. Kavelaanvaardingswerken zijn werkzaamheden bedoeld om kavels in redelijke mate vergelijkbaar te maken. Iedere belanghebbende heeft namelijk recht op een toedeling van percelen, die naar grootte, vorm, ligging van het maaiveld en ontwateringstoestand in redelijke mate vergelijkbaar zijn met de ingebrachte percelen (gelijke aard, hoedanigheid, gebruiksbestemming). Om dit voor elkaar te krijgen kunnen verschillende veranderende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het graven en dempen van sloten en greppels, egalisatie van percelen, inzaaien, aanleggen of verplaatsen van toegangsdammen.

Concept-kavelaanvaardingsovereenkomsten

Alle geïnventariseerde werkzaamheden zijn vastgelegd in de concept-kavelaanvaardingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn besproken met de belanghebbenden in de periode januari – juni 2019. Tijdens deze gesprekken werd bepaald welk recht er is op kavelaanvaardingswerken. Ook ontvingen alle partijen de zogeheten Handreiking kavelaanvaarding, een document dat gedetailleerd overzicht geeft van alle aspecten die bij de uitvoering van kavelaanvaardingswerken van belang zijn (m.b.t. graafmeldingen kabels en leidingen, meldingsverplichtingen, vergunningen e.d.). Zodra er overeenstemming is bereikt over de uit te voeren kavelaanvaardingswerken, vraagt de uitvoeringscommissie een omgevingsvergunning aan.

Verzoek voor een bijdrage kavelaanvaarding, aanvraag vergunningen

Vanaf augustus 2019 kunnen belanghebbenden een verzoek voor een bijdrage kavelaanvaarding bij de commissie indienen. Bij dat verzoek voegt u een overzicht van de afgesproken werkzaamheden en een begroting toe. Nadat u een schriftelijke bijdragetoezegging van ons heeft ontvangen en de omgevingsvergunning en watervergunning zijn verleend, kunt u beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. De aandachtspunten die hierbij van belang zijn, staan opgenomen in de informatiebrief die alle belanghebbenden, bij wie sprake is van wijzigingen in de verkaveling, inmiddels hebben ontvangen. De werkzaamheden kunnen vanaf 1 januari 2020 worden uitgevoerd. Eerder (dus vóór de kavelovergang) zou ook kunnen, als hierover overeenstemming is bereikt tussen u en de huidige eigenaar van de grond.

Let op: kavelaanvaardingswerk is niet van toepassing op overbedeling (toedeling is groter dan inbreng).

Besluit Tijdelijk Gebruik (BTG) ter voorbereid op kavelovergang (1 januari 2020)

De datum van de kavelovergang is vastgesteld op 1 januari 2020

Die datum is het moment dat de eigenaren hun nieuwe toedeling uit het ruilplan in gebruik nemen. Veel bedrijven gaan profiteren van een betere verkaveling in de vorm van een grotere huiskavel, minder kavels of kortere rijafstanden. De kavelovergang vergt de medewerking van alle betrokkenen. Wij gaan er van uit dat u uw medewerking verleent en zo nodig in goed onderling overleg de overgang regelt.

De voorbereiding op de aktepassering – het opmaken van de akte van toedeling – vergt de nodige werkzaamheden van het Kadaster.

Procedure BTG: zorgvuldigheid van belang

Het BTG is een besluit dat zogezegd vatbaar is voor zienswijzen en beroep. Een procedure gelijk aan die voor het vaststellen van het ruilplan. Daarom is dit besluit in februari 2019 in ontwerp-vorm gepubliceerd en konden belanghebbenden desgewenst een zienswijze indienen. Op basis van de ruim 30 ingediende zienswijzen en gehouden hoorzitting, stelde de uitvoeringscommissie het BTG op vrijdag 28 juni 2019 in definitieve vorm vast. Nu is de beroepsperiode ingegaan.

Zorgvuldigheid is bij het doorlopen van de procedure van belang. Eind 2019 moet de gehele procedure zijn doorlopen, zodat de kavelovergang met de juiste voorbereiding per 1 januari 2020 kan plaatsvinden.

BTG (van 1 januari 2020 tot aktepassering)

De kavelaanvaardingswerken kunnen vanwege de omvang niet gereed zijn op het moment van de kavelovergang (1 januari 2020). Daarom zit er een aantal maanden tussen kavelovergang en geplande aktepassering. Om de uitvoering van werken voor de nieuwe gebruikers van de geruilde percelen per 1 januari 2020 mogelijk te maken, is het BTG nodig.

Wat staat er in het BTG?

In dat BTG dat tot medio augustus 2019 ter inzage ligt, wordt het gebruik van de nieuwe verdeling geregeld en vastgelegd tot het moment van aktepassering (maart 2020). Bij de aktepassering gaat de nieuwe eigendomssituatie in en vervalt het tijdelijke gebruik. Het BTG verwijst naar het vastgestelde Ruilplan Staphorst, inclusief de wijzigingen door de Rechtbank. Belanghebbenden hebben hier in januari 2019 een informatiebrief over ontvangen.

Aktepassering (maart 2020)

De juridische levering (= de eigendomsoverdracht) van de nieuwe kavels door middel van een notariële akte (aktepassering) kan pas plaatsvinden, nadat het ruilplan onherroepelijk vaststaat. Naar verwachting gebeurt dat medio 2020. De aktepassering (ofwel Akte van Toedeling) is een eenmalige gebeurtenis voor het hele herverkavelingsgebied Staphorst. Deze akte wordt behalve door de notaris alleen ondertekend door de voorzitter en secretaris van de Uitvoeringscommissie.

Lijst der Geldelijke Regelingen (2020-2022)

Aan het eind van het project dragen eigenaren bij aan de kosten van de landinrichting. Eén en ander op basis van het nut dat u heeft van de verkaveling. Ook vindt dan eventuele onderlinge verrekening plaats en wordt over- en onderbedeling met u afgerekend. Dat vindt plaats op basis van de op te stellen Lijst der Geldelijke Regelingen. Over de procedure rond de Lijst der Geldelijke Regelingen en de voorlopige afrekening wordt u uitgebreid geïnformeerd nadat de akte is gepasseerd.

Na de Aktepassering, aan het begin van de procedure rond de Lijst der Geldelijke Regelingen, krijg u de mogelijkheid om uw bijdrage of ontvangsten in een voorschot af te rekenen. De door u betaalde of ontvangen voorschotten worden na afronding van de procedure rond de Lijst der Geldelijke Regelingen met u verrekend.