Inrichtingsplan

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Inrichtingsplan

Ontwerp inrichtingsplan Staphorst

Op 2 april 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel het Inrichtingsplan Staphorst vastgesteld. Het vastgestelde plan bestaat uit het rapport 'Ontwerp inrichtingsplan Staphorst' en drie kaarten die gedateerd zijn op 2 april 2013. Deze documenten kunt u terug vinden op deze website.

Behalve het vaststellen van het inrichtingsplan, hebben Gedeputeerde Staten aan de Uitvoeringscommissie ook een aanvullende opdracht verstrekt: het voorbereiden van een planwijziging waarin de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is opgenomen en waarbij de landinrichting de nog te realiseren natuur vrij moet ruilen.

Na besluitvorming van Provinciale Staten over de herijkte EHS op 3 juli 2013 heeft burgemeester Alssema per brief de ontwerp-planwijziging aangeboden aan Gedeputeerde Staten (GS). Zij hebben de planwijziging in ontwerp vastgesteld en ter visie gelegd van 6 september tot en met 18 oktober. In deze periode konden alle belanghebbenden een zienswijze indienen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Op 3 december 2013 hebben Gedeputeerde Staten de Planwijziging ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens heeft de Planwijziging opnieuw ter visie gelegen, om mensen de gelegenheid te geven in beroep te gaan. Daar heeft niemand gebruik van gemaakt en daarmee is ook de Planwijziging onherroepelijk geworden. Het inrichtingsplan en de planwijziging moeten te samen gezien worden als het plan voor de landinrichting Staphorst.

De ontwerp-planwijziging (= onherroeppelijke planwijziging) en bijbehorende kaarten kunt u terugvinden op deze website.

Ga naar: